×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

BLOG_170713_geleidbaarheidsrisico.pdf​Waterschaarste in West-Vlaanderen

 

 

West-Vlaanderen wordt getroffen door grote droogte. In bepaalde delen van de provincie is de situatie zeer nijpend. Waterpeilen in de waterlopen dalen zienderogen. De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte.
Daarom heeft de gouverneur een aantal maatregelen genomen. Ook een aantal steden en gemeenten en polderbesturen deden dit.  De situatie in de provincie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd.

Leidraad bij deze beslissingen is om het water voor te behouden voor de meest noodzakelijke toepassingen. Drinkwater voor mens en dier staat hier voorop.

Op deze website willen we deze informatie bundelen. Om alle details van de beslissing te kennen is het nodig om door te klikken op het besluit.

Landbouwers, opgepast voor een hoog zoutgehalte of hoge geleidbaarheid van het water! In de polders spreekt men ook van 'saleniteit'. Er worden in de polders op verschillende plaatsen meer dan 5000 µS/cm gemeten. Voor dieren en planten kan dit (heel) schadelijk zijn. Hoge zoutgehaltes kan tot sterfte van dieren leiden of verbranding van gewassen. Ook enkele alternatieve waterbronnen hebben een hoog zoutgehalte. Doe eerst een controle voor gebruik. Meer info in bijgaand artikel.

Gouverneur waarschuwt voor hoog zoutgehalte in waterlopen en vraagt om spaarzaam watergebruik

Ondanks de beperkte neerslag de voorbije dagen, blijft het in West-Vlaanderen uitzonderlijk droog. De weersvoorspellingen geven nog een beperkte neerslag aan op 14 juli, met daarna opnieuw een droge periode tot minstens 20 juli. Het verbod om water op te pompen uit de waterlopen wordt met 14 dagen verlengd.

Behalve de lage waterpeilen is er een bijkomend verontrustend fenomeen. De lange droogteperiode verhoogde het zoutgehalte in het water. Op heel wat plaatsen is het zoutniveau van het water zodanig hoog dat het zelfs als drinkwater niet meer geschikt is. Het is sterk aanbevolen om steeds de waterkwaliteit te laten meten door de waterloopbeheerder alvorens het te gebruiken voor de gewassen en als drinkwater voor de dieren.

Het verbod om drinkwater te gebruiken voor het wassen van auto's en besproeien van het gazon wordt niet verlengd. Wel is er een warme oproep om blijvend spaarzaam met het drinkwater om te springen.

De situatie wordt nauw opgevolgd. Een nieuwe evaluatie is voorzien binnen 14 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Een overzicht van de maatregelen is beschikbaar via het provinciale informatiepunt www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. Ook richtlijnen over het zoutgehalte in het water en de gevolgen voor het drinkwater en de gewassen is er te raadplegen.  

Gouverneur verlengt het captatieverbod en duurzaam gebruik drinkwater in West-Vlaanderen tot 14 juli 2017 (doorklikken)
Bericht van de gouverneur ivm gebruik offline waterspaarbekkens in de provincie West-Vlaanderen van 28/06/2017 (doorklikken)
Persbericht van de gouverneur van 26/06/2017 (doorklikken)
Persbericht van de gouverneur van 21/06/2017 (doorklikken)
Persbericht van de gouverneur van 19/06/2017 (doorklikken)

 

Er wordt gezocht naar alternatieve watervoorraden. In Roksem is er vanaf 10/07/2017 de mogelijkheid om water te capteren uit een grote vijver. Dit is voor landbouwers in het IJzerbekken.

Het water kan gebruikt worden voor het irrigeren van groenten of akkerbouwgewassen of als drinkwater voor dieren.

Voor gebruik moet er een aanvraag gericht worden aan de Middenkustpolder – info@middenkustpolder.be

Aanvraagformulier (doorklikken)
Politiebesluit (doorklikken)

 

Het effluent van de waterzuiveringsinstallaties van Aquafin kan voor een aantal toepassingen gebruikt worden. Dit kan na het afsluiten van een eenvoudige overeenkomst (+ betalen van een vergoeding). Dit is aan te vragen bij Aquafin. Let wel, hou rekening met de kwaliteit (zoutgehalte, bacteriële belasting)!  Daarom is dit water niet voor elke toepassing geschikt. Uw aanvraag richt je aan: annick.wilms@aquafin.be

Lijst van de waterzuiveringsinstallaties (doorklikken)
Modelovereenkomst (doorklikken)

Voor de volledige provincie West-Vlaanderen:

Een verbod om water te halen uit alle waterlopen voor recreatieve doeleinden. Dit betekent dat bvb sportterreinen niet langer kunnen besproeid worden met water uit waterlopen. Ook zullen plezierboten niet meer apart versast worden.  Dit besluit geldt vanaf 19 juni, verlengd op 13 juli, van toepassing tot 28 juli.
Besluit van de gouverneur (doorklikken)

Captatieverbod voor beregening voor recreatieve doeleinden (doorklikken)Duurzaam omgaan met met drinkwater.  Verbod om particuliere zwembaden te vullen, motorvoertuigen te wassen, verhardingen af te spuiten, velden en tuinen te besproeien e.a. zie besluit gouverneur.
Dit besluit geldt vanaf 21 juni, verlengd op 3 juli, van toepassing tot 14 juli.
Besluit van de gouverneur (doorklikken)

Opheffing besluit verbod voor gebruik drinkwater voor welbepaalde doeleinden (doorklikken)

 

Voor het Leiebekken: 

Een algemeen captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen voor beregening. Capteren uit bepaalde bevaarbare Kanalen en Rivieren is wel nog toegestaan. Tot een volume van 500 m³/jaar volstaat een melding aan de NV WenZ, voor grotere volumes is een vergunning nodig (e-mail: bovenschelde@wenz.be).
De plaatsen waar captatie nog toegelaten is, zijn de Leie tussen Menen en Deinze, de Toeristische Leie tussen Deinze en Gent, het Kanaal Roeselare-Leie en het Kanaal Bossuit-Kortrijk tussen Kortrijk en Zwevegem.
Het volgende is eveneens nog toegestaan: capteren van drinkwater voor dieren en het vullen van fytosproeitoestellen voor gewasbescherming.
Dit besluit geldt vanaf 21 juni, verlengd op 13 juli, van toepassing tot 28 juli.
Kaart van het Leiebekken (doorklikken)
Besluit van de gouverneur (doorklikken)
Politiebesluit verlenging captatieverbod Leiebekken (doorklikken)

 

Voor het Bekken Brugse Polders en bekken Poekebeek: 

Een algemeen captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen voor beregening, uitgezonderd voor de Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder. Capteren uit bevaarbare Kanalen en Rivieren is wel nog toegestaan. Tot een volume van 500 m³/jaar volstaat een melding aan de NV WenZ, voor grotere volumes is een vergunning nodig (e-mail: bovenschelde@wenz.be).
Het volgende is eveneens nog toegestaan: capteren van drinkwater voor dieren en het vullen van fytosproeitoestellen voor gewasbescherming.
Dit besluit geldt vanaf 21 juni, verlengd op 13 juli, van toepassing tot 28 juli.
Verlenging captatieverbod Brugse Polders (doorklikken)
de gouverneur (doorklikken)
Kaart bekken Brugse Polders en deelbekken Poekebeek (doorklikken)

 

 

Voor het IJzerbekken:

Een algemeen captatieverbod uit alle waterlopen voor beregening.
Het volgende is wel nog toegestaan: capteren van drinkwater voor dieren en het vullen van fytosproeitoestellen voor gewasbescherming.
Dit besluit geldt vanaf 21 juni, verlengd op 13 juli, van toepassing tot 28 juli.
Verlenging captatieverbod IJzerbekken (doorklikken)
Besluit van de gouverneur (doorklikken)
Kaart van het ijzerbekken (doorklikken)

 

 

Voor Lo-Reninge (doorklikken):

Een algemeen verbod om nog water te pompen, op alle openbare waterlopen, bekkens, buffers of vijvers op het grondgebied van stad Lo-Reninge met uitzondering van het pompen door hulpdiensten en het gebruik voor drinkwater voor dieren. Het besluit geldt vanaf 17 juni en blijft van kracht tot nader order.

 

 

Voor Langemark-Poelkapelle (doorklikken):

Een algemeen verbod om nog water te pompen, op alle openbare waterlopen, bekkens, buffers of vijvers op het grondgebied van de gemeente Langemark-Poelkapelle met uitzondering van het pompen door hulpdiensten en het gebruik van weidepompen voor drinkwater voor dieren.  Het besluit geldt vanaf 19 juni en blijft van kracht tot nader order.

 

 

Voor Ichtegem (doorklikken):

Een algemeen verbod om nog water te pompen, op alle openbare waterlopen, bekkens, buffers of vijvers op het grondgebied van de gemeente Ichtegem met uitzondering van het pompen door hulpdiensten en het gebruik van weidepompen voor drinkwater voor dieren.  Het besluit geldt vanaf 18 juni en blijft van kracht tot nader order.

 

Voor de Middenkustpolder (doorklikken):

Een volledig captatieverbod binnen de Middenkustpolder uit alle openbare waterlopen, bekkens en vijvers voor het beregenen van gewassen. Wel nog toegelaten is de bevoorrading van dieren en water voor gewasbescherming, mits vergunning en toezicht van de polder.  Dit besluit geldt vanaf 17 juni en blijft tot nader order van kracht.

 
De besluiten van de gouverneur gelden voor het gebied, zoals het vastgelegd is in het besluit (bvb voor het IJzerbekken, Leiebekken… of de provincie). De burgemeesters of polders kunnen zelf ook een besluit nemen. Deze zijn ook geldig, maar kunnen niet afwijken (minder streng zijn) dan het besluit van de gouverneur. Wel kunnen ze extra voorwaarden of maatregelen bepalen. Lees dus steeds het besluit van de gouverneur èn jouw gemeente of polder (als daar nog een bijkomend besluit is).

 

Wilt u weten in welk rivierbekken of polder uw perceel gelegen is,
raadpleeg dan de website van www.geopunt.be of www.waterinfo.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | disclaimer