Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning in eerste aanleg.

 

De omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het gewestelijke Omgevingsloket

Ga naar het Omgevingsloket

 

Belangrijk: overgangsperiode

Sinds 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. In de praktijk is er een overgangsperiode en krijgen alle besturen nog een hele tijd met de huidige vergunningsstelsels (milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen) te maken. We updaten deze pagina dus regelmatig zodra nieuwe wetgeving van kracht is.

Meer info over de oude procedure voor beroep tegen stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning

Meer info over de oude procedure voor milieuvergunningen

Meer info over de overgangsregeling

Hoe vraag ik de omgevingsvergunning aan?

Hoe je de omgevingsvergunning aanvraagt, hangt af van wie ervoor bevoegd is: 

 1. Gemeente: ga langs bij je gemeente, behalve in Langemark-Poelkapelle en Staden: daar kan het al via het Omgevingsloket
 2. Deputatie: dien je aanvraag digitaal in via het Omgevingsloket
 3. Gewest: dien je aanvraag digitaal in via het Omgevingsloket

Wie is bevoegd voor mijn aanvraag?

Niet zeker wie bevoegd is voor je aanvraag? Bekijk dit handige schema (PDF, 64 kB)

De deputatie is bevoegd voor de volgende aanvragen:

 1. Provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten
 2. Ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse al dan niet met stedenbouwkundige projecten
 3. Meldingen, bijstellingen, … die horen bij bovenstaande projecten
 4. Beroepen tegen beslissingen van gemeenten die onder de omgevingsvergunning vallen

Voor de meeste gewone aanvragen en de beroepen tegen beslissingen van het Schepencollege aangaande ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de tweede klasse vraagt de deputatie advies aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

Hoeveel kost mijn aanvraag?

Bij je aanvraag hoort een dossiertaks. Bij de aanvragen waarvoor de deputatie bevoegd is, gelden deze bedragen: 

 • Gewone aanvraag met een MER en/of OVR: 400 euro
 • Gewone aanvraag zonder MER of OVR: 250 euro
 • Vereenvoudigde aanvraag: 100 euro
 • Aanvraag tot bijstelling van de vergunning: 100 euro

Schrijf dit bedrag over op het rekeningnummer van de provincie:

IBAN: BE21 0910 1313 1203
BIC: GKCCBEBB

Naam begunstigde: Provincie West-Vlaanderen 
Adres: Koning Leopold III-laan 41, te 8200 Brugge (Sint-Andries)

Vermelding: OV – gemeente waar de stedenbouwkundige handeling wordt uitgevoerd en/of waar de ingedeelde inrichting/activiteit gelegen is – naam van de aanvrager/verzoeker/beroeper - OMV nummer

Bijvoorbeeld: OV - Staden - Jan Pieters bvba - 2018000001

Voeg het bewijs van deze betaling toe bij je aanvraag of verzoek via het Omgevingsloket.

De dossiertaks is verschuldigd door elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die de aanvraag of het verzoek indient.

Vrijstelling van betaling

De volgende aanvragen zijn vrijgesteld van de dossiertaks: 

 • Aanvragen van de Provincie West-Vlaanderen zelf
 • Aanvragen van autonome provinciebedrijven
 • Aanpassingen binnen de 6 maanden nadat de eerste aanvraag werd ingediend

 

Ga naar het Omgevingsloket

 

Omgevingsvergunning in beroep.

WIE

 • de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
 • het betrokken publiek;
 • de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

 

Betrokken publiek kan enkel beroep instellen als er ook bezwaar is ingediend tijdens het openbaar onderzoek, tenzij in één van volgende gevallen:

 • het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
 •  het beroep is ingegeven door:
  • een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
  • een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 • het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

 

TERMIJN

Nog altijd 30 dagen, te rekenen vanaf

 • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

 

VORMVEREISTEN

 • per beveiligde zending
 • gelijktijdig en per beveiligde zending bezorgen aan aanvrager en CBS
 • Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
  • de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
  • de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
  • minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   • een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   • het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
  • de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
 • Dossiertaks betalen
  • 100 euro
  • IBAN: BE21 0910 1313 1203

BIC: GKCCBEBB

Naam begunstigde: Provincie West-Vlaanderen

Adres: Koning Leopold III-laan 41, te 8200 Brugge (Sint-Andries)

Vermelding: OV – beroep – gemeente – naam aanvrager/beroeper - OMV nummer

Bijvoorbeeld: OV - Staden - Jan Pieters bvba - 2018000001

 • Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
  • in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks (enkel voor aanvrager en betrokken publiek)
  • de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
  • in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken
 • In beroepschrift aangeven of hij gehoord wilt worden (op straffe van verval), aanvrager heeft 14 dagen om te laten weten of hij gehoord wilt worden (als derde beroep heeft ingesteld)

 

PROCEDURE

 • Binnen 30 dagen na ontvangst beroep wordt het beroep ontvankelijk en volledig verklaard
 • Er moet advies gevraagd worden aan de gemeente en aan de verplichte adviesinstanties
 • Vanaf het ontvankelijk en volledig verklaren begint de vervaltermijn te lopen om beslissing te nemen
  • 120 dagen voor gewone aanvraag (er zijn mogelijkheden om te verlengen met 60 dagen; openbaar onderzoek organiseren, wegeniswerken, administratieve lus of gemotiveerd verzoek van de aanvrager)
  • 60 dagen voor vereenvoudigde aanvraag (beperkte mogelijkheden om te verlengen met 60 dagen; tweede keer advies inwinnen)

Een vraag voor de Loketdienst?

omgevingsvergunning@west-vlaanderen.be
Dienst Vergunningen (aanvragen)
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Gesloten
Je kunt elke werkdag van 9u tot 12u langskomen zonder afspraak. Maak een afspraak indien je op een ander tijdstip wil langskomen

Secretariaat Provinciale Omgevingsvergunningscommissie

Bettina Bouckaert
Secretariaat Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Gesloten
Je kunt elke werkdag van 9u tot 12u langskomen zonder afspraak. Maak een afspraak indien je op een ander tijdstip wil langskomen