RUP Kauwenhoek

De Provincie maakt, in samenwerking met de stad Waregem, het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Kauwenhoek’ op. Met dit PRUP is het enerzijds de bedoeling om de rechtsgeldigheid van de huidige activiteiten vast te leggen. Anderzijds bekijkt de provincie West-Vlaanderen de mogelijkheden om het plangebied zo goed en efficiënt mogelijk te benutten in de toekomst. Zo wordt er in een aantal scenario’s overwogen en onderzocht wat de meest aangename situatie zal opleveren. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidig gegroeide situatie, maar ook de flexibiliteit en de principes van de goede ruimtelijke ordening spelen een belangrijke rol bij de opmaak van dit PRUP.

Bekijk het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

Huidige fase: Scopingnota

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 17/03/2022 de scopingnota en procesnota 2.0 van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Kauwenhoek goedgekeurd. 

In de scopingnota wordt aangegeven wat er verder onderzocht zal worden op basis van de adviezen en inspraakreacties die verzameld werden tijdens de publieke raadpleging in de startnota. Je kan in de bijlage van de scopingnota dus lezen hoe de ingediende inspraakreacties verwerkt werden.

Vorige fase

Documenten Startnota

Tijdens de periode van inspraak, de publieke raadpleging, kon iedereen ideeën en opmerkingen geven over de start- en procesnota. De publieke raadpleging liep van maandag 17 mei tot en met vrijdag 16 juli 2021.

De documenten zijn digitaal te raadplegen via onderstaande linken. 

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Van 9:00 tot 12:00
Morgen : Van 9:00 tot 12:00
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.