Inspraakformulier PRUP Toeristische ontsluiting Middelkerke

De opmerkingen, suggesties of vragen uit dit inspraakformulier zullen meegenomen worden in het verder verloop van het voorstel tot voorontwerp. Er zal een afweging gebeuren aan de hand van de criteria die in de startnota beschreven werden. Deze houden o.a. rekening met technische, verkeerskundige, landschappelijke en functionele aspecten van de directe en ruimere omgeving.

Nota: Later in de procedure is er een openbaar onderzoek waar eventuele bezwaarschriften ingediend kunnen worden.