RUP Kleiput Egem en omgeving

De Provincie West-Vlaanderen maakt samen met de gemeente Pittem het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Kleiput Egem en omgeving’ in Egem op. Bekijk het volledige stappenplan van de RUP-procedure.

Huidige fase RUP: ontwerp

De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar provincieraadszitting van donderdag 28 mei 2020 het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Kleiput Egem en omgeving’ in Egem (Pittem) voorlopig vastgesteld. Ook het ontwerp van het milieueffectenrapport is klaar. Op basis hiervan werden plankeuzes gemaakt voor de verschillende deelgebieden. De provincieraad keurde deze keuzes ook goed op 28/05/2020. 

Er werd over dit plan een openbaar onderzoek georganiseerd dat liep van 1/02/2021 tot en met 2/04/2021. Tijdens het openbaar onderzoek kon iedereen de plannen inkijken of/en een reactie, opmerking of een bezwaar indienen. Er werden op donderdag 25 februari 2021 en vrijdag 26 februari 2021 digitale zitdagen georganiseerd waar vragen gesteld konden worden aan vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen.

Documenten fase ontwerp

De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden.
•    Toelichtingsnota
•    Stedenbouwkundige voorschriften
•    Grafisch plan
•    Ontwerp planMER (Milieueffectenrapport)
•    Niet technische samenvatting planMER
•    Scopingnota versie 28/05/2020 (met achteraan samenvatting inspraakreacties en adviezen)
•    Procesnota versie 28/05/2020
•    Bijlage RVR-toets (Ruimtelijke veiligheidstoets)
•    Bijlage Irrigatiebehoefte Inagro
•    Kaarten: bestaande toestand, juridische toestand en planbaten en planschade

Korte inhoud dossier

In deze presentatie wordt de inhoud van het RUP beknopt toegelicht.

Met dit PRUP wenst de Provincie een publiek toegankelijke groenzone van 33 ha te bestemmen in Egem. Op die manier komt ze tegemoet aan de vraag voor meer recreatie en natuur in deze regio. Die vraag bleek ook uit de inspraakperiode die georganiseerd werd in het kader van de startnota van dit RUP. De voormalige kleigroeve kan eerst nog gedeeltelijk opgevuld worden met grond. Na 10 jaar kan dit gebied dan ontwikkeld worden voor zachte recreatie en natuur. Het gebied wordt dus bestemd als gemengd open ruimte gebied, op deze manier ligt de focus op een multifunctionele groene open ruimte.

Daarnaast kan er, aanpalend aan de put, ook een permanente watervoorraad voorzien worden waar landbouwers water kunnen pompen om droogteperiodes te overbruggen.

Op de site van de voormalige steenbakkerij kan er, aan de hand van reconversie, ruimte gemaakt worden voor nieuwe lokale bedrijvigheid. Bij reconversie wordt er gezocht naar een nieuwe invulling of bestemming voor de gebouwen en gronden die in onbruik geraakt zijn.

Het PRUP wil ook de nabestemming agrarisch gebied geven aan het zuidelijke ontginningsgebied, waar er nog niet werd ontgonnen. De nabestemming zorgt ervoor dat, als er beslist wordt niet te ontginnen of na de ontginning, deze gronden bestemd worden tot agrarisch gebied.

Het plangebied werd verkleind ten opzichte van dat in de startnota. De woningen gelegen langsheen de N50 werden uit het plangebied gelaten, net als de bedrijven Cloet, Europort en Clarysse.

Vorige fases RUP

Documenten fase scopingnota

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde op donderdag 17 oktober 2019 de scopingnota van het PRUP ‘Kleiput Egem en omgeving’ goed. De digitale versie kan hieronder bekeken worden:

Documenten fase startnota

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde in haar zitting van 26 april 2018 de start- en procesnota van het PRUP ‘Kleiput Egem en omgeving’ goed.

Blijf op de hoogte

Wil je verder op de hoogte gehouden worden van volgende stappen in het planproces omtrent het RUP Kleiput en omgeving in Egem? Laat jouw gegevens achter via het contactformulier.

Aanspreekpunt project

Wouter Billiet, Evelyne Vercauteren

prupegem
Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Gesloten
Morgen : Gesloten
Langskomen kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor eerst te bellen of te e-mailen.