Timing Beleidsplan Ruimte

Startbeslissing

Op 27 september 2018 nam de provincieraad van West-Vlaanderen de beslissing om een Beleidsplan Ruimte op te maken.
Met deze beslissing toont de provincie haar engagement om een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid te voeren met een bovenlokale aanpak gericht op samenwerking om de toekomstige uitdagingen op maat aan te pakken.

Status: afgerond september 2018

Voorbereidende fase: literatuuronderzoek

Het literatuuronderzoek is verzameld in het document Bijlage Conceptnota: Feiten, verwachtingen en uitdagingen. Dit document geeft aan voor welke ruimtelijke uitdagingen we staan. De uitdagingen zijn opgebouwd door de feiten (hoe is het vandaag) en de verwachtingen (hoe zullen de feiten evolueren in de toekomst) voor West-Vlaanderen te verzamelen en naast elkaar te leggen.

Status: afgerond juni 2021

Conceptnota

De Conceptnota geeft kernachtig weer wat de ambitie van de provincie is voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en hoe we op lange termijn met de ruimtelijke uitdagingen kunnen omgaan.

Status: goedgekeurd 17 maart 2022

Publieke Raadpleging Conceptnota

Omdat de toekomst van West-Vlaanderen belangrijk is voor álle West-Vlamingen, horen we graag wat de inwoners van West-Vlaanderen denken over de toekomstvisie voor West-Vlaanderen. Daarom werd een publieke raadpleging georganiseerd van 90 dagen over de Conceptnota van het Beleidsplan Ruimte.

Status: afgerond, liep van 5 september 2022 tem 4 december 2022

Verwerking reacties - adviezen publieke raadpleging Conceptnota

Alle ingediende reacties en adviezen die we ontvangen hebben tijdens de publieke raadpleging werden behandeld en verwerkt. 

Lees hier het verslag van de publieke raadpleging,
bijlage 1, bijlage2

Status: afgerond april 2023

Voorontwerp Beleidsplan Ruimte en adviesronde

Het voorontwerp van het Beleidsplan Ruimte wordt goedgekeurd door de deputatie en tijdens een adviesronde voorgelegd aan onder andere de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) en alle West-Vlaamse gemeentes.

Status: afgerond november 2023

Ontwerp Beleidsplan Ruimte

Voorlopige vaststelling van het Ontwerp Beleidsplan Ruimte door de provincieraad.

Status: gepland juni 2024

Openbaar onderzoek Ontwerp Beleidsplan Ruimte

Na de voorlopige vaststelling van het Ontwerp Beleidsplan Ruimte door de provincieraad wordt er een openbaar onderzoek van 60 dagen georganiseerd waar iedereen reacties kan indienen.

Status: gepland december 2024

Definitieve vaststelling Beleidsplan Ruimte

Het Beleidsplan Ruimte wordt door de provincieraad definitief vastgesteld. Na publicatie is het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen geldig en wordt het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen hierdoor.

Status: gepland juni 2025