Milieueffectenrapport Beleidsplan Ruimte

Opmaak kennisgevingsnota milieueffectenrapport

De opmaak van het plan-MER of het milieueffectenrapport gebeurt door Studiebureau Sweco i.s.m. Kenter. Zij onderzoeken de impact op het milieu, mens en omgeving van de toekomstige doelstellingen die geformuleerd worden in het Beleidsplan Ruimte. De kennisgeving beschrijft de achtergrond en inhoud van het Beleidsplan Ruimte, geeft aan wat in het eigenlijke plan-MER zal onderzocht worden en hoe dat zal gebeuren.

Status: voorjaar 2022

Kennisgeving voor het milieueffectenrapport

Met dit document willen we de administraties en bevolking informeren over de onderzoeksmethodiek die zal worden toegepast om de milieueffecten voor het Beleidsplan Ruimte te onderzoeken. We willen ook zinvolle reacties en informatie verzamelen die een meerwaarde kunnen bieden aan het milieueffectenonderzoek dat volgt op deze kennisgevingsnota. Bekijk de Kennisgevingsnota hier.

Tijdens de publieke raadpleging van de Conceptnota kan iedereen een reactie over de aanpak van het plan-MER indienen via de website Milieueffectrapportage van Departement Omgeving.

Status: 5 september tot en met 4 december 2022

Verwerking reacties - adviezen en opstellen richtlijnen

Alle reacties en adviezen over de kennisgeving ontvangen tijdens de publieke raadpleging zullen behandeld en verwerkt worden door team MER (Departement Omgeving - Vlaanderen). Team MER stelt op basis van deze input richtlijnen op voor de opmaak van het milieueffectenrapport.

Status: richtlijnen 14/07/2023 goedgekeurd

Opmaak ontwerp milieueffectenrapport

Het studiebureau gaat aan de slag en maakt - op basis van de input uit de adviesronde op het voorontwerp van het Beleidsplan Ruimte - het ontwerp milieueffectenrapport op.

Status: gepland maart 2024

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek van het Ontwerp Beleidsplan Ruimte kan iedereen ook een reactie over het ontwerp milieueffectenrapport indienen.

Status: gepland december 2024

Definitief milieueffectenrapport

Het definitief milieueffectenrapport wordt goedgekeurd door team MER (Departement Omgeving - Vlaanderen). Team MER houdt hiervoor rekening met de reacties en adviezen die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend. Het is mogelijk dat er eerst aanpassingen nodig zijn aan het milieueffectenrapport. Nadien kan het Beleidsplan Ruimte definitief vastgesteld worden door de provincieraad.

Status: gepland juni 2025