Een klacht indienen

Een klacht indienen bij: Provincie West-Vlaanderen
 

Welke klachten kan je indienen?
 • Klachten over de werking van de provinciale diensten en diensten of agentschappen die rechtstreeks met de Provincie verbonden zijn.
 • Klachten over handelingen van een persoon, die werkt in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van een provinciale dienst.
Welke klachten kan je niet indienen?
 • als het geen klacht is, maar bijvoorbeeld een melding, een informatievraag of een suggestie
 • een algemene klacht over de regelgeving van de Provincie of over het (al dan niet) gevoerde beleid
 • als de klacht al eerder werd behandeld
 • als de klacht betrekking heeft op feiten die langer dan een jaar voor de indiening hebben plaatsgevonden
 • als (nog) niet alle beroepsmogelijkheden werden aangewend
 • als er een jurisdictioneel beroep aanhangig is
 • als de klacht onvoldoende duidelijk omschreven is
 • als het belang van degene die de klacht indient kennelijk onvoldoende is
 • als de klacht anoniem wordt ingediend
Hoe kan je een klacht indienen?
 • Via een mail naar [email protected]
 • Via de telefoon: je kunt gratis bellen naar 0800 20 021
 • Met een brief die je verstuurt naar Provinciebestuur West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge.
 • Door een brief af te geven aan de balie van het Provinciehuis Boeverbos (zie het adres hierboven).

Let op!
Vermeld naast een gedetailleerde beschrijving van je klacht, ook altijd je voornaamfamilienaam en contactgegevens.
Als je een klacht indient namens een andere persoon, vermeld dan de contactgegevens van degene die op de hoogte wil worden gehouden van de behandeling van de klacht.

Wat gebeurt er met je klacht?
 1. Na melding van je klacht stuurt de klachtenbehandelaar je binnen de 10 kalenderdagen een ontvangstbevestiging.
 2. De klachtenbehandelaar beslist of je klacht behandeld wordt.
  De klachten in het lijstje onderaan beantwoorden niet aan het klachtenreglement (PDF, 51 kB) en kunnen daarom niet behandeld worden.
  Als je klacht niet behandeld wordt, ontvang je binnen de 10 kalenderdagen een bericht van de klachtenbehandelaar met de reden. De klachtenbehandelaar legt ook uit wat er dan wel met de brief gebeurt.
 3. Binnen de 45 kalenderdagen ontvang je de beslissing over je klacht.
  Je ontvangt een brief waarin de klachtenbehandelaar uitlegt wat de beslissing over je klacht is. De klachtenbehandelaar informeert je ook over de gevolgen van de beslissing.
  Als je klacht betrekking heeft op een persoon, dan ontvangt de persoon waarover je ontevreden bent een brief.
  Meer info

  Bekijk het volledige klachtenreglement (PDF, 51 kB)

   

   

  Vragen over de klachtenprocedure?

  Gratis nummer

  Een klacht indienen bij: Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en provinciegouverneur

  Welke klachten kan je indienen?

  De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op het provinciebestuur.  Zij kunnen beslissingen van het provinciebestuur vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Iedereen kan een klacht indienen bij de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur tegen de beslissingen van de organen en de personeelsleden die een beslissing kunnen nemen van het provinciebestuur of van een autonoom provinciebedrijf.

  Let op!
  Als tegen de beslissing ook een beroep mogelijk is bij de Raad van State, stuit de klacht bij de toezichthoudende overheid de termijn om beroep in te dienen bij de Raad van State, op voorwaarde dat je de klacht tijdig indient bij de toezichthoudende overheid. De stuiting duurt tot de toezichthoudende overheid je op de hoogte brengt van het resultaat van het onderzoek. Dit betekent dat vanaf dat moment een nieuwe termijn begint te lopen om beroep in te dienen bij de Raad van State.

  Meer info op de website 'Raad van State'

  Welke klachten kan je niet indienen?

  De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur zijn niet altijd bevoegd om op te treden. Zo zijn zij bijvoorbeeld niet bevoegd voor een klacht tegen een goedkeuring van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan PRUP, een beroep tegen een omgevingsvergunning, bouwovertredingen, geluidshinder en onderhoud wegen.

  Hoe kan je een klacht indienen?
  • Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier.
  • Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
   Agentschap Binnenlands Bestuur
   VAC Herman Teirlinck Brussel
   Havenlaan 88, bus 70
   1000 Brussel

  Let op!
  Het is belangrijk dat je je klacht tijdig indient. Anders is je klacht onontvankelijk. Dat wil zeggen dat de toezichthoudende overheid je klacht niet in behandeling neemt omdat er geen toezichtmaatregel meer kan worden genomen. Afhankelijk van de beslissing waartegen je klacht indient, moet je rekening houden met de volgende termijnen:

  • je moet binnen dertig dagen klacht indienen tegen de beslissingen van de provincieraad of de raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf. De dertig dagen gaan in vanaf de dag na de bekendmaking van de lijst van deze beslissingen op de website of andere webtoepassing van het betrokken bestuur. Een aantal beslissingen moet integraal gepubliceerd worden op de webtoepassing van het betrokken bestuur. Tegen deze beslissingen moet je binnen dertig dagen klacht indienen vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit;
  • tegen alle andere beslissingen kan je klacht indienen en is een toezichtmaatregel mogelijk tot aan de goedkeuring van de jaarrekening waarop de beslissing betrekking heeft. Het gaat hier bijvoorbeeld over de beslissingen van de deputatie (m.u.v. de reglementen) en of van de provinciegriffier.
  Wat gebeurt er met je klacht?

  Als je je klacht tijdig indiende en de toezichthoudende overheid bevoegd is, vraagt de provinciegouverneur of de minister de beslissing en het standpunt van het lokaal bestuur op.
  Het onderzoek van het dossier gebeurt verder van zodra het lokaal bestuur het besluit bezorgt.
  Als de beslissing strijdig is met het recht of het algemeen belang, kan de toezichthouder beslissen om het besluit te vernietigen en het bestuur daarvan op de hoogte brengen.
  Binnen de drie maanden ontvang je een definitief antwoord op je klacht.

  Meer info

  Bekijk de klachtenwijzer