×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.
 

Bodem

Bodemerosie of afspoeling van bodemdeeltjes is een sluipend, maar vaak een onderschat probleem; daar kwam de voorbije jaren duidelijk verandering in. Land- en tuinbouwers, gemeenten, provincies, het Vlaams Gewest, Wallonië en buurlanden samen maken stilaan wek van erosiebestrijding.

De medewerkster erosie fungeert als provinciale erosieambtenaar en begeleidt en coördineert de opmaak van de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen. Ook worden land- en tuinbouwers gesensibiliseerd om erosiebeperkende maatregelen te nemen. Naast groepsvoorlichting wordt ook individuele begeleiding voorzien. De provinciale erosieambtenaar wordt aangestuurd door de provinciale werkgroep erosie waar de provinciale diensten MINAWA, POVLT, gebiedswerking en waterlopen vertegenwoordigd zijn.

In 2008 werden 2 interreg IV-projecten goedgekeurd, nl. Interreg IVa-project PROSENSOLS en Interreg IVa-project SEDIMENT.

Interreg IVa-project PROSENSOLS

Partners:
Universite catholique de Louvain (UCL), Parc Naturel du Pays des Collines (PNPC), Chambre Regionale d Agriculture Nord-Pas de Calais (CRA NPdC), Chambe departementale d'agriculture aisne (CDA Aisne), UGent, POVLT - proeftuin, Vlaamse Landmaatschappij, Chambre d'Agriculture de L'oise, PNPE, PNRSE, Province Flandre Orientale, Steunpunt erosie, Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, LNE, ALBON, Greenotec

Korte inhoud:
Bodemdegradatie kan meerdere oorzaken hebben. Zo kunnen bodemverdichting, erosie, de afname van de biodiversiteit en de afname van het organisch stofgehalte in de bodem ertoe leiden dat de bodem zijn voornaamste functies niet meer naar behoren kan vervullen, met directe of indirecte gevolgen voor het welzijn van de mens. Dergelijke degradatieprocessen kunnen het gevolg zijn van verkeerde landbouwpraktijken zoals een ondoordacht gebruik van bemesting en/of bestrijdingsmiddelen, het gebruik van zware machines, het opgeven van bepaalde landbouwpraktijken (zoals de inzaai van groenbedekkers),... De landbouwactiviteiten zijn zeker niet de enige activiteiten die bijdragen tot de bodemdegradatie, maar de oppervlaktes ingenomen door de landbouw zijn wel aanzienlijk waardoor deze activiteit een van de voornaamste activiteiten is die bijdragen tot de bodemdegradatie. 

Doelstelling:
Bedoeling van het project bestaat erin de boer en het beleid te ondersteunen in hun wens de bodemkwaliteit te behouden door maatregelen in deze grensregio te evalueren en te demonstreren. Bovendien wensen de partners met de betrokken administraties te overleggen rond de vertaling van de Europese kaderrichtlijn Bodem tot op het niveau van de lidstaat (waarbij zoveel mogelijk naar eenvormige aanpak wordt gestreefd). Daarnaast zijn er ook belangrijke luiken voorzien rond de bewustwording met betrekking tot de problematiek bodembescherming bij het onderwijs, het grote publiek en de landbouwers. 

Interreg IVa-project SEDIMENT

Partners:
Chambre Départementale d’ Agriculture Nord (CDA Nord), Union des Syndicats d’Assainissment du Nord (USAN), Université catholique de Louvain (UCL), Provincie West-Vlaanderen-dienst Waterlopen, Chambre departementale d'agriculture Aisne (CDA Aisne), Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, LNE, ALBON, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys (SYMGAGEL), Département du Nord/Direction de l’Environnement et du Développement des Territoires

Korte inhoud:
Met het Interreg IIIa-project MESAM hebben we geleerd dat de maatregelen als een grasbufferstrook, een grasgang, groenbedekkers, gereduceerde bodembewerkingen (ploegloos boeren),… een zeer efficiënte rol kunnen spelen in de bestrijding van bodemerosie. Echter zijn de gerealiseerde maatregelen tot op vandaag te punctueel in het landschap aanwezig. De realisatie van een aantal maatregelen op een perceel stroomafwaarts heeft slechts weinig zin indien geen maatregelen stroomopwaarts, op de percelen waar de afstroming en het sediment ontstaan, worden genomen. In zeer erosiegevoelige gebieden is het aangewezen bovenvermelde maatregelen te realiseren in combinatie met kleine erosiebestrijdende infrastructuren.

Teneinde de problemen van water- en modderoverlast duurzaam op te lossen is dan ook een aanpak op stroombekkenniveau, eerder dan op perceelsniveau, aangewezen. Daarbij moet gestreefd worden naar de realisatie van meerdere nauw met elkaar verbonden acties die de afstroming verhinderen, stockeren en evacueren. Zo ook in de vallei van de Vleterbeek.

Doelstelling:
Via het Interreg IVa-project SEDIMENT willen Proclam en haar noordfranse partners álle actoren in het stroombekken van de Vleterbeek (dus zowel landbouwers, gemeentebesturen, … van aan beide kanten van de grens, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts) overtuigen om erosiebestrijdingstechnieken te introduceren. Het betrekken van de betrokken partners bij het project vanaf het begin van het project wordt nagestreefd om een volledige samenhang en vooral een zo talrijk mogelijke deelname toe te laten teneinde een technisch en financieel realiseerbaar project te ontwikkelen.

Doelstelling is om op die manier een belangrijke hoeveelheid water stroomopwaarts op de hellingen te houden. Daardoor zal de Vleterbeek stroomafwaarts minder beladen worden en vermindert het risico op modderige overstromingen.

Meer info:

Liesbet Serlet
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke - Beitem
T 051 27 33 82
F 051 24 00 20
E liesbet.serlet@west-vlaanderen.be

 

Water

Een land- en tuinbouwer kan er niet onderuit, zonder water kan er niet geboerd worden. Voor het beregenen van gewassen, marktklaar maken van groenten, het reinigen van de melkinstallatie en -koeltank, drinkwater voor dieren,... is er water nodig en wordt er afvalwater geproduceerd. Voor grondwater opgepompt vanuit de diepere grondwaterlagen worden slechts nog heel beperkt vergunningen afgeleverd. En het afvalwater kan in de meeste gevallen niet zomaar zonder verdere behandeling op de gracht geloosd worden. Die behandeling van het bedrijfsafvalwater van een land- of tuinbouwbedrijf is vaak complexer en moet aan strengere eisen voldoen dan wanneer louter huishoudelijk afvalwater gezuiverd wordt.

Meer info: Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw
Dominique Huits
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke - Beitem
T 051 27 33 88
F 051 24 00 20
E dominique.huits@west-vlaanderen.be

Acties:

 

kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden