Voorstelling resultaten van het onderzoeksproject ‘Taalhulpen West-Vlaanderen’

shutterstock_5530672.jpg

’Taalhulpen West-Vlaanderen’ is een onderzoeksproject van het Agentschap Integratie en Inburgering, de Stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen en wil bekijken in hoeverre communicatie-ondersteuning in gesprekken met vluchtelingen en nieuwkomers via niet-gecertificeerde taalhulpen kunnen aangeboden worden.

Onderzoeksproject

Het Agentschap onderzocht in dit project of de taalhulpen een effectieve en kwalitatieve ondersteuning zijn bij de communicatie in de dienstverlening naar vluchtelingen en nieuwkomers.

Tussen september 2019 en december 2020 kregen kandidaten-taalhulpen in Kortrijk een korte training om hun taak uit te voeren. Door de Covid 19-pandemie kon enkel via nagebootste gesprekken met echte dienstverleners en anderstalige rollenspelers getraind worden. Het project toonde onder andere aan hoe taalhulpen ingezet kunnen worden, welke training ze nodig hebben, wanneer ze ingeschakeld kunnen worden enz. Binnen het project werden uiteindelijk 6 taalhulpen opgeleid. De taalhulpen spraken verschillende talen: Arabisch, Farsi, Dari, Punjabi.

Bevindingen

Het onderzoeksproject resulteerde in een vast format van trainingstraject voor deze kort opgeleide communicatie-ondersteuners. Ook inschakelcriteria als het profiel van de taalhulp, de (beperkte) contexten en gesprekken waarin ze ingezet kunnen worden en specifieke richtlijnen voor dienstverleners die met taalhulpen werken, werden bepaald.

Taalhulpen werken met dezelfde deontologische principes als gecertificeerde sociaal tolken en moeten aan een bepaald profiel voldoen.
Het grote verschil met gecertificeerde tolken is dat taalhulpen in dit onderzoeksproject in bepaalde voorgestructureerde, eenvoudige en weinig complexe gesprekken tolken waar weinig input verwacht wordt van de cliënt. Daarbij wordt onder meer gedacht aan gesprekken waarbij de dienstverlener een geschreven document zoals een reglement of vragenlijst hanteert als leidraad bij het gesprek.

Toekomst van het project

Omwille van de maatschappelijke relevantie zal de Provincie ook in de komende legislatuur blijven inzetten op een warme integratie van vluchtelingen en nieuwkomers. Taal en werk zullen daarbij speerpunten blijven. Met de middelen van het Europees Project AB Réfugiés Social kan de Provincie de nood aan taalhulp bij nieuwkomers mee helpen lenigen.

Agentschap Integratie en Inburgering gaat ook door met het project en beoogt een verdere uitrol in Vlaanderen. Het uitgewerkte trainingsaanbod en de inschakelcriteria komen er voor lokale besturen en dienstverlenende organisaties die hun eigen taalhulpenpool willen opstarten of een bestaande pool van informele tolken willen professionaliseren.

Context

In de Vlaamse openbare en sociale dienstverlening kan men een beroep doen op gecertificeerde sociaal tolken als communicatie-ondersteuning in gesprekken met anderstalige cliënten. Toch blijkt dat de vraag het aanbod overstijgt. Verschillende lokale besturen en voorzieningen over heel Vlaanderen vragen naar een snelle uitbreiding van het aantal gecertificeerde sociaal tolken en naar een aanvullend aanbod. Ook in West-Vlaanderen.

Omwille van die reden sloegen het Agentschap Integratie en Inburgering, Stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen – in kader van het Interreg-project AB Réfugiés Social – de handen in elkaar om het onderzoeksproject ‘Taalhulpen West-Vlaanderen’ op te starten.

Kostprijs

Het budget voor het onderzoeksproject bedroeg 75.269,48 euro waarvan de helft gedragen door de Provincie West-Vlaanderen en de andere helft door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project liep tot december 2020.

Het slotrapport is te lezen op www.kenniswest.be .