Publicatie ‘Saving Space’ somt zes ambities op voor slim ruimtegebruik op bedrijventerreinen

Image

Zo wil ze onder meer inzetten op verticaal bouwen, het gebruik van gemeenschappelijke faciliteiten zoals parkings en opslagruimtes of het delen van energiebronnen en reststromen. Het doel van de Provincie is het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen.

Onderzoek door studiebureau

De Provincie West-Vlaanderen, samen met de steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, stelde het studiebureau Common Ground aan voor de verkenning van de mogelijkheden voor zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik. Common Ground startte het traject met diepte-interviews en onderzocht de resultaten verder in vier workshops. Het eindrapport van het studiebureau Common Grounds is dinsdag 4 februari in Roeselare voorgesteld op het slotevent van het project.

Zes ambities

  1. Ruimte-optimalisatie van een bedrijf: vb. zoeken welke (ondersteunende) bedrijfsfuncties in de hoogte kunnen, zodat het gelijkvloers gevrijwaard wordt voor productie.
  2. Functies delen op een bedrijventerrein: vb. op zoek gaan naar gemeenschappelijke functies op het bedrijventerrein, zoals parking, vergaderzalen, regenwater- en groenbuffers of veilige verbindingen voor trage weggebruikers.
  3. Tijdelijke en flexibele benutting van ruimte op een bedrijventerrein: vb. onbenutte reserveruimtes tijdelijk verhuren aan andere bedrijven.
  4. Functies op een bedrijventerrein delen met de buurt: vb. faciliteiten ter beschikking stellen van de buurt zoals parking.
  5. Mengen van functies op een bedrijventerrein: vb. gebruik maken van onder meer restruimte, maar ook reststromen zoals warmte, water of zonne-energie.
  6. Stapelen van een bedrijventerrein: vb. op zoek gaan of productie-eenheden van een bedrijf of een mix van bedrijven kan gestapeld worden, in een soort appartementsgebouw of verticaal bedrijventerrein.

Aanbevelingen

De zes ambities sluiten elkaar niet uit. Ze kunnen elkaar zelfs versterken. Het zuinig-ruimte-denken is nog geen algemene reflex en vraagt om een transitie. In die optiek zijn er enkele aanbevelingen opgesteld. Zo is het nodig om de stakeholders te sensibiliseren, te faciliteren en te belonen en is benutting van bestaande en nieuwe instrumenten nodig. De genoemde acties hebben ook tijd nodig. Om die reden is het relevant om een startpunt te ontwikkelen.

Naast de zes ambities en aanbevelingen worden er ook enkele ‘versnellers’ geformuleerd die de context kunnen optimaliseren voor het sneller realiseren van de ambitie. Daarvoor kan er inspiratie geput worden uit proeftuinen, pilootprojecten en praktijkcases.

Praktijkcases

In de publicatie worden er twee parktijkcases voorgesteld. In de case Grensland in Menen worden de mogelijkheden voor transformatie naar zuinig ruimtegebruik toegepast op een bestaand bedrijventerrein. In de case Torkonje in Kortrijk wordt een ontwerp voorgesteld voor een verticiaal gestapeld bedrijventerrein en nagegaan welke belemmeringen brandveiligheids- en stabiliteitseisen opleggen.

Het traject

Het doel van dit traject is te komen tot een aantal duurzame inzichten en principes die kunnen toegepast worden bij de opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP) en die daarnaast ook hun uitwerking kunnen vinden binnen uitvoeringsplannen op andere beleidsniveaus, beheersplannen van bestaande bedrijventerreinen en toekomstperspectieven van individuele bedrijven. Ook de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM) zal met de publicatie aan de slag gaan.

Praktisch: publicatie Saving Space

- De publicatie is terug te vinden op de website www.west-vlaanderen.be/savingspace
- Een gedrukte versie kan ook besteld worden via het bestelformulier op de website.
- Via www.west-vlaanderen.be/webshop, via [email protected] en via 0800 20 021

 [ www.west-vlaanderen.be/savingspace ]