PRUP ‘Regionaal Bedrijventerrein Hille Noord’ in Wingene definitief vastgesteld

Het PRUP
Dit Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) biedt bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf Degroote Trucks & Trailers op de gronden van Terra Plant International, mits akkoord van de huidige eigenaar. Het is een herziening van het bestaande PRUP ‘Regionale bedrijven Degroote en Terra Plant International’ (MB 28/08/2006).

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek
Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP door de provincieraad op 18 juni 2020, liep het openbaar onderzoek van maandag 7 september tot en met vrijdag 6 november 2020. Er werden 8 adviezen en 1 bezwaarschrift ingediend.

De adviezen en bezwaren werden behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) waarop de nodige aanpassingen zijn aangebracht.

De belangrijkste aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek zijn:
- De bebouwingsgraad in het oostelijke plangedeelte werd verhoogd van 30% naar 50%.
- een ‘overdruk’ op het westelijk deel van de site werd toegevoegd: als de activiteiten van het bedrijf volledig stopgezet zouden worden, dan zorgt deze overdruk ervoor dat dit deel van de site de nabestemming ‘regionaal bedrijventerrein van openbaar nut’ krijgt. Deze functie is identiek aan de huidige bestemming op het gewestplan. Dat zorgt ervoor dat in het geval van stopzetting er voor dit deel van de site dus geen nieuw planinitiatief moet gestart worden.

Daarnaast vraagt de deputatie aan de POM West-Vlaanderen om, na de inwerkingtreding van het PRUP, het activeringsteam in te zetten om de gronden van Terraplant International te activeren en te benutten voor bedrijvigheid.

Vervolg van de procedure
Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen aan de Vlaamse Regering overgemaakt, die beschikt vervolgens over een termijn van 45 dagen om het PRUP al dan niet te schorsen. Het PRUP treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

De volledige plannen zijn na de definitieve vaststelling te consulteren op de website.

www.west-vlaanderen.be/PRUPHilleNoord