Provincie zorgt voor bredere Velddambeek en beschermt Vrijgeweidestraat tegen overstroming (Oostkamp)

De winterbedding laat de Velddambeek toe om gecontroleerd uit haar oevers te treden. Extra dijken beschermen de huizen in de Vrijgeweidestraat tegen wateroverlast.

Uitgevoerde werken
De winterbedding is een afschuining van 5 m breed waarop zich een vochtige ruigte kan ontwikkelen. De bedding kan heel wat extra water bergen, en beschermt zo de huizen in de Vrijgeweidestraat. Die waren gevoelig voor overstromingen. De afgeschuinde strook werkt ook als natuurverbinding langs de beek. Dat is goed voor vleermuizen. In een latere fase worden deze delen van de Velddambeek beplant, zonder dat het beheer van de waterloop in het gedrang komt.

Aan het eind van de tuinen van de laagst gelegen huizen van de Vrijgeweidstraat zijn dijken aangelegd voor extra bescherming. De dijken zullen mee begraasd worden met het aangrenzend perceel.

Landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid
De Provincie heeft de winterbedding en de dijken aangelegd als onderdeel van het landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Met deze werken slaat de Provincie twee vliegen in één klap: de bewoners van de Vrijgeweidestraat krijgen bijkomende bescherming tegen wateroverlast, en de  waterbergende en natuurverbindende functie van de Velddambeek wordt verbeterd.

Eerdere realisaties
Het zijn niet de eerste maatregelen uit het inrichtingsplan om de wateroverlast in de regio Groenhove-Vrijgeweid aan te pakken. In 2017 legde de VLM en de provincie West-Vlaanderen al het speelbos met bufferbekken Torwoud aan. Daar is ruimte gemaakt voor 16.000 m³ water. In 2020 legde VLM een bufferbekken aan van 4.000 m³ aan het afrittencomplex van de E403 in Torhout.

Ook voor extra natuurverbinding werd eerder al gezorgd via het inrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid. In 2021 werd in een koker onder de E403 een verbinding gemaakt voor amfibieën en kleine dieren, zoals marters, tussen de vallei van de Velddambeek en Groenhovebos.  De constructie is zo ontworpen dat het risico op verstoppingen minimaal blijft bij hoge waterstanden in de Velddambeek. 

Toekomstige realisaties
Volgend jaar legt de Provincie West-Vlaanderen een nieuw bufferbekken aan de Willemstraat in Zwevezele aan langs de Ringbeek (die uitmondt in de Velddambeek). De Provincie en de VLM onderzoeken welke bijkomende maatregelen nog nodig zijn tegen droogte en voor een betere waterkwaliteit langs de Velddambeek.

Fietsroute
Een fietsroute van 28 km in Route You loopt vanuit Ruddervoorde langs alle plekjes die via het inrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid zijn heringericht.

Meer info via www.waterdagen.be,  tik ‘Groenhove Vrijgeweid’ in via de zoekfunctie.