Provincie zet ruim 5 miljoen euro in op projecten rond waterlandschappen

IJzervallei

Op 30 september diende de Provincie samen met de betrokken lokale besturen en de landbouw- en natuurorganisaties 3 dossiers in voor de Blue deal van de Vlaamse regering in het project Water-Land-Schap. Hierin werkt de Vlaamse overheid nauw samen met lokale partners om landbouw beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast met bijkomende kansen voor biodiversiteit en landschap.

De Water+Land+Schappen worden door Vlaanderen mee gefinancierd met middelen via de Blue Deal.

Met de goedkeuring kent Vlaanderen 4,1 miljoen euro toe aan de 3 gebiedscoalities voor de uitvoering van haar plannen. De Vlaamse overheid financiert 80% van de kosten met middelen van de Blue deal, die afkomstig zijn van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. De Provincie zelf legt er samen met de lokale besturen, de regionale landschappen, Farys, de polderbesturen en de overige partners ook nog de nodige cofinanciering voor een bedrag van 1,2 miljoen euro bij. Vanuit haar opdracht rond het geïntegreerd samenbrengen van de partners neemt de Provincie West-Vlaanderen actief haar rol als facilitator op.

Het doel van het programma is een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen en een klimaatrobuust landschap waarin een sterke landbouw en een veerkrachtige biodiversiteit in het gebied een stevige plaats hebben. De Vlaamse Landmaatschappij verzorgt het secretariaat en de begeleiding van de Water+Land+Schappen.

Project IJzer-Handzamevallei
In kader van het Strategisch Project IJzer-Handzamevallei zal vanaf 2023 actief worden ingezet op het ruimtelijk en landschappelijk inrichten van het open ruimte gebied van het Blankaartbekken en de Handzamevallei als ware klimaatsponzen van de Westhoek. Een goede samenwerking met alle partners (Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Staden, Inagro, Westtoer, Regionaal Landschap Westhoek, landbouw- en natuurorganisaties, de polderbesturen, VLM, VMM en De Watergroep) zorgt voor een stevige basis en een grote gedragenheid.

Concreet wordt onder meer ingezet op landschappelijk geïntegreerde overstromingsgebieden met captatiepunt voor landbouw, worden oevers heringericht zodat water meer ruimte krijgt en minder snel afvloeit ,zonder gevaar voor overstromingen, en krijgen ingebuisde waterlopen terug vrijheid.

Project Beverhoutsveld
Voor het dossier van het Beverhoutsveld werkt de Provincie samen met de gemeenten Beernem en Oostkamp, de Oostkustpolder, Regionaal Landschap Houtland & Polders, landbouworganisaties en individuele landbouwers, de land- en tuinbouwschool van Oedelem, VLM, Vlakwa en Inagro. Door het landschap in te zetten als onder- en bovengrondse natuurlijke waterbuffering wordt de grondwatertafel geoptimaliseerd.

In dit gebied wordt werk gemaakt van een ware klimaatbuffer die de grondwatertafel moet aanrijken en zal zorgen voor een gezonde bodemvochtigheid die ten goede komt van de landbouwpercelen. Een verdwenen historische veldvijver wordt gereconstrueerd en zal naast een ecologische en landschappelijke meerwaarde ook een grote betekenis krijgen voor het bufferen en bergen van zoetwater. De polderwaterlopen krijgen op verschillende plaatsen meer ruimte, zodat landbouwopbrengsten in de toekomst niet te lijden hebben onder grotere periodes van droogte.

Project Romboutswervepolder
Provincie West-Vlaanderen zet samen met Stad Damme, Stad Brugge, Farys, Regionaal Landschap Houtland & Polders, de Oostkustpolder, VLM, VMM, ILVO & Inagro, Natuurpunt en de Universiteit van Antwerpen in op de Romboutswervepolder, een van de oudste polders van Vlaanderen. Het watersysteem (waterbeschikbaarheid voor natuur en landbouw) speelt hierbij de verbindende rode draad. Brondifferentiatie, het gebied klimaatresistenter maken, voorkomen van verzilting en innovatieve projecten rond het watersysteem staan centraal.

Door het plaatsen van stuwen, het verwijderen van slibwallen en het herinrichten van oevers krijgt water op de gronden van Natuurpunt meer ruimte en meer tijd. De oude omwallingen van het provinciedomein Fort Van Beieren worden aangepakt in functie van waterbuffering en een gebied ten noordoosten van het domein wordt waterrijk ingericht.