Provincie wil inwoners laten meedenken over nieuw Beleidsplan Ruimte

ruimtehelden

En ze wil haar ideeën, samengebracht in de nota ‘Ruimte delen in West-Vlaanderen’, voorleggen aan alle inwoners. Vanaf 5 september kunnen deze via een online test zelf proberen ruimte te delen. En in oktober volgen publieksmomenten met infomarkten in Roeselare, Kortrijk, Brugge en Veurne.

Het beleidsplan Ruimte wil de principes vastleggen van hoe de open en bebouwde ruimte er in 2040 kan uitzien. West-Vlaanderen telt vandaag ruim 1,2 miljoen inwoners op een oppervlakte van 3.197 km2. Al wie in West-Vlaanderen woont, werkt en (be)leeft wil een stukje van dat West-Vlaanderen. En de uitdagingen zijn talrijk: er is nood aan andere en kleinere woningen, want we worden ouder en wonen vaker alleen; er is meer ruimte nodig voor water en natuur want de klimaatverandering wordt voelbaar; we hebben meer duurzame verplaatsingsmogelijkheden nodig want werk en vrije tijd zijn meer gevuld en mobieler; we hebben meer multifunctionele sites nodig want de technologie verandert onze manier van werken, produceren, winkelen.

Ruimte delen om ruimte te winnen
De Provincie wil de open ruimte vrijwaren en het tempo waaraan op vandaag bijkomend wordt verhard afbouwen richting 2040. De bestaande bebouwde oppervlakte zal dus slimmer en creatiever ingevuld moeten worden in de toekomst. Zo wil de Provincie onder meer een netwerk van kernen uitbouwen en het rendement van de bebouwde en verharde ruimte optimaliseren om zo ruimte te winnen.

De Provincie wil over de plannen die nu voorliggen in dialoog gaan met lokale besturen, vele belanghebbenden, maar ook met alle West-Vlaamse inwoners. De publieke raadpleging van de conceptnota van het Beleidsnota Ruimte loopt van 5 september tot 4 december 2022.

Online tool en publieksmomenten
De Provincie heeft een 3D tool ontwikkeld om inwoners aan te sporen om zelf ruimte te delen in een fictief dorp in West-Vlaanderen. Op het online participatieplatform kunnen inwoners zelf goede voorbeelden van gedeelde ruimte geven of een inspraakreactie indienen. Daarnaast zijn er in verschillende regio’s publieksmomenten met infomarkten (doorlopend van 16u tot 20u30) en workshops (één om 18u en één om 19u30) over thema’s zoals ontharding, hernieuwbare energie, dorpen en steden en functies in de open ruimte. Deze vinden plaats in OC Roeselare (19 oktober), Evenementenhal Depart Kortrijk (26 oktober), Provinciehuis Boeverbos Brugge (9 november) en in Furnevent Veurne (16 november). Meer info over de publieksmomenten en de online tool vind je op participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte.

Van conceptnota tot Beleidsplan
Na de fase van publieke raadpleging wordt de conceptnota omgevormd tot een voorontwerp en later een ontwerp beleidsplan dat opnieuw voorgelegd zal worden aan het brede publiek. Nadien zal een definitief Beleidsplan voorgelegd worden aan de Provincieraad in 2025. Het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen vervangt dan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan dat in 2002 werd goedgekeurd en voor het laatst herzien werd in januari 2020.