Provincie West-Vlaanderen zorgt voor extra waterbuffering langs Franse Beek in Westouter (Heuvelland)

Beekje

Bij dit project, een samenwerking met de gemeente Heuvelland, krijgt de beek een nieuw tracé om zo wateroverlast te beperken en wordt er een groen-blauwe ontmoetingsplek aangelegd. 

Problematiek
De Franse Beek bevindt zich in het meest bovenstroomse deel van het afstroomgebied van de Grote Kemmelbeek. De overwelving van de beek onder de dorpskern en het rechte tracé van de waterloop heeft als doel het water zo snel mogelijk af te voeren. Bij hevige neerslag kan het waterpeil, door de sterke hellingsgraad van het afstroomgebied, in snel tempo stijgen. 

Hermeandering beek
De Franse Beek zal opnieuw in haar natuurlijke staat gebracht worden. Deze herinrichting moet ervoor zorgen dat enerzijds de Neerplaats in Westouter en anderzijds de dorpskern van Reningelst minder wateroverlast ondervinden. Om versnelde afvoer richting het overstromingsgevoelige Reningelst te voorkomen, worden in de weilanden ter hoogte van de Meersstraat een aantal extra werken uitgevoerd. Het gaat o.a. over een nieuw tracé van de beek met zwakkere taluds en de aanleg van vier stuwconstructies. 

Het project zal ervoor zorgen dat de buffercapaciteit verhoogt en bevordert ook de omgeving van de beek, met onder andere meer zichtbaarheid, extra natuurelementen, een nieuwe rust- en ontmoetingsplek, een wandel- en fietsdoorsteek, ...

Het project is een samenwerking met de gemeente Heuvelland die zorgt voor de aanleg van een groen-blauwe ontmoetingsplek in het centrum van Westouter. 

Kostprijs & termijn
De kostprijs van het project wordt geraamd op 766.288,51 euro, exclusief btw, waarvan 441.390,22 euro voor de Provincie. De provincie West-Vlaanderen neemt alle kosten op zich die gepaard gaan met de hermeandering van de waterloop. De kosten voor de omgevingsaanleg worden gedeeld met de gemeente Heuvelland. De werken staan gepland voor de zomer van 2024.