Provincie West-Vlaanderen stelt PRUP Omleidingsweg Anzegem voorlopig vast

Anzegem

De omleidingsweg moet het dorpscentrum van Anzegem, Tiegem, Ingooigem en Vichte ontlasten van zwaar verkeer.

Het tracé ligt ten westen van de Lange Winterstraat en loopt via een brug over de spoorlijn Kortrijk-Oudenaarde, waarna het de spoorlijn volgt en vervolgens afbuigt richting de Bevrijdingslaan.
De omleidingsweg moet zowel voor de N36 als voor de doortocht door Anzegem-centrum een aantrekkelijk alternatief vormen omdat de spoorwegovergang aan het station van Anzegem vermeden wordt. Zo zou de kern van Anzegem en de kernen langs de N36 (Vichte, Tiegem en Ingooigem) maximaal ontlast worden van doorgaand (vracht)verkeer.

Openbaar onderzoek

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP, zal de Provincie een openbaar onderzoek organiseren. Tijdens die periode zal iedereen bezwaren, opmerkingen en suggesties kunnen indienen. Omwille van de huidige coronamaatregelen zal het openbaar onderzoek opgestart worden in het voorjaar van 2021. Daarover zal gecommuniceerd worden via verschillende kanalen.

De adviezen, bezwaren en opmerkingen uit dit onderzoek, worden behandeld door de Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO). Op basis van de adviezen, bezwaren en opmerkingen zal het plan al dan niet worden bijgestuurd en aan de provincieraad worden voorgelegd voor definitieve vaststelling. Na de definitieve vaststelling heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om het plan alsnog te schorsen.

Met verschillende zaken rekening gehouden bij de opmaak van het PRUP

Om de impact van de omleidingsweg op de leefomgeving te beperken, werd er bij de opmaak van het PRUP maximaal rekening gehouden met de rechtzekerheid en de vlotte bereikbaarheid van de landbouwbedrijven en andere aangelanden. Er zullen ook maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid te garanderen en geluidsoverlast en wateroverlast te vermijden.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters laat weten dat ze met haar administratie een onderzoek laat uitvoeren om na te gaan welke verbeteringswerken inzake verkeersveiligheid en beveiliging kruispunten kunnen uitgevoerd worden. Dit onderzoek omvat ook een analyse van de bestaande schoolroutes en van de verkeersongevallen van de laatste jaren. Dit onderzoek zal inzicht geven of er nog 'quick wins' kunnen worden gerealiseerd in de doortocht, binnen het bestaande gabariet met het oog op meer verkeersveiligheid.

Daarnaast wordt er samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een flankerend beleid opgesteld om het verlies aan landbouwgrond te compenseren door gronden te ruilen.

Tracékeuze al bekend

Eerder maakte de deputatie, in haar zitting van 25 oktober 2018, de keuze voor het tracé voor de omleidingsweg rond Anzegem. De combinatie van ‘tracé Noord B’ en ‘tracé 3’ kwam na verschillende studies als beste oplossing uit de bus.

Omdat het tracé zo dicht als mogelijk bij de bestaande spoorweginfrastructuur en bebouwing wordt ingepland wordt de impact op landbouw, landschap, natuur en waterbeheersing zoveel mogelijk beperkt.

[ www.west-vlaanderen.be/rup-omleidingsweg-anzegem ]