Provincie West-Vlaanderen richt met ‘Klasziekaal’ een Steunpunt Onderwijs voor Zieke Leerlingen op

klasziekaal

Het steunpunt komt er vanuit de bezorgdheid dat langdurig en/of chronisch zieke leerlingen niet altijd de juiste onderwijsbegeleiding krijgen.

Problematiek

De ervaring leert dat ouders van zieke leerlingen noch scholen goed weten wat er kan op vlak van thuisonderwijs bij langdurige afwezigheid. Te veel langdurig en/of chronisch zieke leerlingen krijgen daardoor niet het onderwijs waar ze recht op hebben. In West-Vlaanderen alleen al waren vorig schooljaar 2.830 leerlingen langer dan drie weken afwezig wegens ziekte, waarvan 582 zelfs meer dan twee maanden. Nochtans waren er slechts 427 aanvragen voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOaH).

Steunpunt Klasziekaal

De Provincie West-Vlaanderen pakt die problematiek aan met een Provinciaal Steunpunt Onderwijs voor Zieke Leerlingen. Klasziekaal richt zich naar ouders, scholen, CLB en artsen en wijst via het steunpunt de weg naar onderwijs op maat van zieke leerlingen. Zij kunnen terecht op het adres [email protected] of op de website www.west-vlaanderen.be/klasziekaal. Het steunpunt wil ook het cement zijn tussen alle bestaande initiatieven.

Concrete acties

Het project, dat twee jaar loopt, werkt in fases. In eerste instantie zal campagne gevoerd worden bij alle belanghebbenden en doorverwijzers om de mogelijkheden en het belang van onderwijs voor zieke leerlingen bekend te maken. Dat zal gebeuren in samenspraak met Poziliv (Platform onderwijs aan zieke leerlingen in Vlaanderen), de ziekenhuisscholen, Bednet en School en Ziekzijn.

In een tweede fase zullen de pijnpunten in kaart worden gebracht via bevragingen en cijferonderzoek. Doel is om te ontdekken waarom zo weinig scholen gebruik maken van de bestaande mogelijkheden. Met die gegevens wil Klasziekaal op beleidsniveau onderhandelen om de mogelijkheden makkelijker inzetbaar te maken.

Een derde fase is het aanleggen van een leerkrachtenpool voor onderwijs aan huis of waar de zieke leerling verblijft. Daarvoor zullen onder meer gepensioneerde leerkrachten worden aangesproken. Ook wordt gekeken of studenten lerarenopleiding in aanmerking komen.

Die concrete acties moeten er toe leiden dat zieke leerlingen geen leerachterstand oplopen. Dat kan immers leiden tot een vroegtijdige schooluitval en/of een ongekwalificeerde uitstroom. Door de juiste begeleiding houdt de zieke leerling ook contact met de school en de klasgenootjes, wat de terugkeer gemakkelijker maakt. Onderwijs aan zieke leerlingen is dus van cognitief, emotioneel en sociaal belang.

Kosten

‘Klasziekaal’ is een hefboomproject vanuit het provinciaal flankerend onderwijs. Er is 50.000 euro voorzien voor de komende twee jaar. Het streefdoel is om op termijn het project te verankeren op Vlaams niveau.

Partners

Klasziekaal gebeurt in samenwerking met heel wat partners: het Zeelyceum en Basisschool aan Zee (Zeepreventorium De Haan), Bednet, School en Ziekzijn en Poziliv.

[ www.west-vlaanderen.be/klasziekaal ]

Contactgegevens: [email protected] of 050 40 70 07