Provincie West-Vlaanderen plant 66 are bos aan in Ledegemse Meersen (Ledegem)

Ledegemse Meersen

De aanplant kadert binnen twee boscompensatiedossiers maar is meteen ook een eerste stap van het inrichtingsproject van de Ledegemse Meersen.

Inheemse boomsoorten

Op het terrein worden 3.345 bomen geplant. Er is gekozen voor snelgroeiende, inheemse boomsoorten die goed aarden in een kleibodem, zoals zwarte els, es, zomerlinde, zachte berk en zwarte populier. Aan de rand met de bebouwde percelen in de Papestraat komt een struikgordel van 6 meter breed, met onder meer hazelaar, inlandse vogelkers, zwarte bes, sleedoorn en meidoorn. Het nieuwe bos compenseert de uitbreiding van de zorginstelling vzw UNIE-K in Brugge en de aanleg van een bufferbekken in Staden.

Waterbeheersing

De voorbije jaren verwierf de Provincie 14 ha grond aan de Heulebeek en de Kezelbergroute in Ledegem. In nauw overleg met het lokaal bestuur is de Provincie eerder dit jaar gestart met de visievorming en het voorontwerp voor de omvorming van dit meersengebied. Het verwerven van de gronden is vooral interessant in het kader van waterbeheersing. Zo zullen de bermen van de Heulebeek worden weggenomen zodat de beek opnieuw op een natuurlijke wijze in de meersen overstromen kan. Deze werken moeten overstromingen van de dorpskern van Ledegem, stroomafwaarts gelegen ten opzichte van de meersen, voorkomen. Deze ingrepen zijn ook nuttig voor waterinfiltratie en het voeden van de grondwatertafel. Niet onbelangrijk in het kader van de strijd tegen droogte als gevolg van de klimaatopwarming.

Recreatie

De site zal een recreatieve invulling krijgen met wandellussen, een doorsteek voor mountainbikers en een natuurlijke speelzone voor de kinderen. Met de aanleg van poelen en kleine landschapselementen wil de Provincie de natuurwaarden van het gebied nog versterken. Voor een natuurlijk graslandbeheer zal samengewerkt worden met lokale landbouwers.  Het plan zal begin volgend jaar verder verfijnd worden na inspraak met de gemeente Ledegem en haar verenigingen en inwoners.

Timing en kosten

De werken nemen amper twee dagen in beslag. De Provincie investeert ongeveer 2.500 euro in het plantgoed.