Provincie West-Vlaanderen helpt taalhulpen voor nieuwkomers zoeken

Image

Binnen het project zal het Agentschap Integratie en Inburgering met de Stad Kortrijk een praktijkonderzoek starten naar hoe vrijwillige tolken of taalhulpen kunnen ingezet worden om vluchtelingen en nieuwkomers beter te begeleiden en naar de arbeidsmarkt te loodsen.

Nood aan taalondersteuning

Bij de uitwerking van het project bleek de nood aan taalondersteuning groot bij diensten en organisaties zoals lokale besturen en sociale voorzieningen die werken met vluchtelingen en nieuwkomers, zoals ziekenhuizen, scholen, huisartsen, CAW. Op dit moment wordt vaak de hulp ingeschakeld van een meertalige collega of kan via het Agentschap Integratie en Inburgering een gecertificeerd sociaal tolk aangevraagd worden. Dit project wil daar een extra vorm aan toevoegen, namelijk het inschakelen van een taalhulp.

Met dit onderzoek wil het Agentschap nagaan of taalhulpen een effectieve en kwalitatieve ondersteuning zijn bij de communicatie in de dienstverlening. Ze doet dit door een korte training aan te bieden voor kandidaten in de Stad Kortrijk om de taak van taalhulp uit te voeren. Later kunnen die taalhulpen nog doorgroeien tot gecertificeerde tolken.

Het Agentschap Integratie en Inburgering gaat vervolgens na of en hoe de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd wordt wanneer er taalhulpen worden ingezet. Een risicoanalyse toetst de tolk op een correcte, volledige en neutrale informatie-overdracht.

Project uitrollen

Op basis van die resultaten kunnen de bevindingen omgezet worden in beleid en kan het aanbod op andere plaatsen uitgerold worden.

Omwille van de maatschappelijke relevantie zal de Provincie ook in de komende legislatuur blijven inzetten op een warme integratie van vluchtelingen en nieuwkomers. Taal en werk zullen daarbij speerpunten blijven. Met de middelen van het Europees Project AB Réfugiés Social kan de Provincie de nood naar taalhulp bij nieuwkomers mee helpen lenigen.

Het budget voor het onderzoeksproject bedraagt 75.269,48 euro waarvan de helft gedragen door de Provincie West-Vlaanderen. Het project loopt nog tot 30 september 2020.