Provincie West-Vlaanderen en Natuurpunt organiseren plantactie in 'de Kleine Gavers’ (Deerlijk)

De Kleine Gavers

Een 200-tal bloeiende struiken werden aangeplant, waaronder ligustrum, hazelaar, sleedoorn, meidoorn, Gelderse roos en inlandse vogelkers. Op termijn ontstaat zo een struweel met meer schuilmogelijkheden voor de vogels. Dit bevordert ook de natuurwaarde van het gebied.  

Samenwerkingsovereenkomst
Eind 2022 kwamen Provincie West-Vlaanderen, Natuurpunt Gaverstreke en de gemeente Deerlijk tot een samenwerking voor de aankoop, realisatie en beheer van het project ‘Kleine Gavers’. De percelen, samen goed voor 6 ha, zijn gelegen tussen de expresweg N36 en de De Cassinastraat. Het gebied vormt een onderdeel van de Gavervallei die zich uitstrekt ten noorden van de E17.

Meersenlandschap
In het gebied van 6 ha wordt maximaal ingezet op waterberging en -infiltratie dankzij een combinatie van bufferbekken (bij overstromingen) en plas-dras hooilanden. Het water wordt opgehouden door een nieuwe waterkering, zodat de weiden kunnen dienen als een voedingsgebied voor onze grondwatertafel. Zo ontstaan een meersenlandschap (waterrijk gebied).

Een hele oppervlakte van de weilanden zal vaak bedekt zijn met een paar centimeter water, het ideale biotoop voor steltlopers zoals watersnippen, witgatjes, wintertalingen en smienten in de winter. Tijdens de trekperiode kunnen daar grutto’s, tureluurs, kemphanen en zomertalingen bij komen.

Het beheer van het gebied wordt na de inrichtingswerken via een gebruiksovereenkomst overgedragen aan Natuurpunt Gaverstreke.

Timing
Tijdens de zomer van 2024 wordt een omheining geplaatst rond de weilanden zodat er een begrazingsblok van 6 ha kan ontstaan.  De koeien zullen zorgen voor het openhouden van het meersenlandschap.