Provincie West-Vlaanderen bouwt Ledegemse Meersen (Ledegem) uit voor waterbuffering en recreatie

uitbreidingledegemsemeersen

Die zullen dienen voor extra waterbuffering en de aanleg van recreatieve groenvoorzieningen. De West-Vlaamse provincieraad keurde dat voorstel goed in haar zitting van donderdag 18 juni.

Recreatieve wandellus

Tussen 2012 en 2019 kocht de Provincie West-Vlaanderen reeds 12 ha aan tussen de Heulebeek en de Groene As ‘Kezelbergroute’ die Roeselare met Menen verbindt. De huidige aankoop van 3 ha bestaat uit een bijkomende toegangsweg naar de Papestraat en een perceel, grenzend aan het huidige domein. Op deze manier kan een recreatieve wandellus gerealiseerd worden richting het centrum van Ledegem.

Waterbuffering en zachte recreatie

Ook het perceel, gelegen tussen de huidige provinciale eigendommen en de Groene As, wordt toegevoegd aan het domein. Dit perceel zal worden ingeschakeld voor de uitbouw van waterbuffering met de nevenfunctie ‘zachte recreatieve groeninvulling’, zoals speelnatuur, een mountainbikeroute, een wandellus en extra buffergroen. Aan de bebouwing van de Papestraat wordt een speelbos van 1 ha aangelegd. De aanplant zal gebeuren in samenwerking met de lokale verenigingen.

Naar de Heulebeek toe wordt het meersenlandschap behouden en wordt het bufferend vermogen benut door de overstromingscapaciteit te verhogen. De Heulebeek heeft al vaak voor wateroverlast gezorgd in Ledegem. De Ledegemse Meersen liggen stroomopwaarts van de dorpskom.

Ontwerpproces

Het ontwerpproces start in het najaar van 2020 en zal in nauw overleg gebeuren met de gemeente Ledegem. Het provinciebestuur voorziet de komende jaren 350.000 euro voor de aankoop en de toekomstige inrichting van deze percelen. Een deel van de gronden wordt geruild.