Provincie verleent vergunning voor bouw nieuw schoolgebouw (Zedelgem)

AdobeStock_50031720.jpg

Dat werd beslist in de zitting van donderdag 3 juni. Het nieuwe gebouw komt aan de oostzijde van Zedelgem-dorp in de directe nabijheid van het sport- en cultuurcentrum De Groene Meersen en zal de twee bestaande schoolvestigingen vervangen.

Geplande werken
In totaal worden er 21 klassen voorzien, waarvan 7 klassen voor kleuteronderwijs op het gelijkvloers en 14 klassen voor het lager onderwijs op de verdieping. Verder zal er onder meer ook nog een sportzaal en een polyvalente ruimte (refter) voorzien worden. De oppervlakte van het nieuwe schoolgebouw bedraagt ca. 2.750 m2.

Voor de ontsluiting van de nieuwe basisschool zal er een nieuwe weg en parking met kiss & ride aangelegd worden. Om deze infrastructuur te voorzien zullen er ook werken uitgevoerd worden aan de Schattinkbeek. Daardoor is de deputatie de bevoegde vergunningverlenende overheid voor dit dossier.

 

Openbaar onderzoek en adviezen
Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er 6 bezwaarschriften binnen, waarvan sommige door verschillende buurtbewoners mee ondertekend waren. De meeste bezwaren hadden vooral betrekking op de vrees voor toenemende verkeers- en parkeerdrukte. Ook bij de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie was er hieromtrent een grote bezorgdheid. Na overleg met de scholengroep en het gemeentebestuur werd beslist om maximaal in te zetten op het gebruik van de bestaande parking Groene Meersen. De nieuwe toegangsweg mag louter gebruikt worden door de school zelf en zal doodlopend zijn.

De aanvraag is volgens het gewestplan deels gelegen in woonuitbreidingsgebied, deels gelegen in gebied voor dagrecreatie en deels gelegen in woongebied. Alle betrokken overheden kwamen tot de conclusie dat dit een project van algemeen belang is met een beperkte ruimtelijke impact.

Tijdens de vergunningsprocedure zelf waren alle uitgebrachte technische adviezen, onder meer van brandweer en provinciale dienst Waterlopen, gunstig. Het College van Burgemeester en Schepen van Zedelgem heeft een gunstig advies uitgebracht en de gemeenteraad heeft een positief oordeel geveld over de voorziene nieuwe wegenis