Provincie stelt ‘Masterplan Fiets in de Westhoek’ voor

Het studiegebied omvat de 15 gemeenten van de vervoerregio Westhoek en Koksijde en Nieuwpoort uit de vervoerregio Oostende. Het masterplan wil het functioneel fietsnetwerk in de regio optimaliseren en actualiseren.

Nieuwe fietspaden
De Westhoek kent weinig structurele files en acute parkeerproblemen, waardoor de concurrentiepositie van de auto er sterk is. Dat maakt de ambitie uitdagender om ook hier de auto-afhankelijkheid terug te dringen.

De Westhoek heeft een zwak uitgebouwd openbaar vervoersnetwerk, dus is de fiets een belangrijke schakel voor kortere afstanden. Het masterplan voorziet hiervoor nieuwe functionele fietsverbindingen tussen de kleinere dorpen en kernen, als aanvulling op wat reeds bestaat in de omgeving van de steden. Ook is er aandacht voor verbindingen tot over de lands- en gewestgrens naar Duinkerke, Hondschoote, Steenvoorde, Belle en Komen/Waasten.

De totale lengte van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk (BFF) in de 17 betrokken gemeenten zou met deze nieuwe fietspaden zo’n 660 kilometer bedragen. Ongeveer 200km daarvan vereisen (vernieuwde) fietsinfrastructuur, goed voor een globale investering van ruim 100 miljoen euro.

Een derde van de trajecten bevinden zich langs gewestwegen, twee derde langs gemeentewegen. Het Fietsfonds, 50% gefinancierd door de Provincie en 50% door de Vlaamse overheid, staat daarbij in voor de volledige kostprijs van de aanleg van fietspaden langs de geselecteerde gemeentewegen.

Fietssnelwegen
Het masterplan stelt ook enkele aanpassingen voor aan de 150 kilometer fietssnelwegen in de Westhoek. Die zijn zoveel mogelijk geselecteerd langs verkeersluwe assen, zoals jaagpaden of oude spoorwegbeddingen, maar soms ook langs gewestwegen. Zo plant Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) de komende jaren een grondige verbetering van deze fietsinfrastructuur langs delen van de N308 Ieper-Poperinge en de N8 Ieper-Veurne. Enkele tracés zijn nog volledig te realiseren, zoals Ieper-Boezinge op de Vrijbosroute of Veurne-Koksijde door de militaire basis.

Flankerende maatregelen
Het masterplan schenkt ook aandacht aan flankerende maatregelen om de auto in het woon-werkverkeer terug te dringen, waarbij duurzame vervoermiddelen de bovenhand krijgen, zoals de Testkaravaan en het Pendelfonds.

De Provincie West-Vlaanderen moedigt al jaren duurzaam woon-werkverkeer aan. Via de Testkaravaan testen werknemers twee weken lang verschillende soorten elektrische fietsen. Uit een eerste evaluatie blijkt dat bijna 40% van wie deelnam aan de testkaravaan het monotone autogebruik afwisselt met duurzame woon-werkverplaatsingen.

Daarnaast kunnen gemeenten ook via de Testkaravaan hun inwoners gedurende twee weken laten proeven van elektrische fietsmobiliteit. Een meerderheid van de Westhoekgemeenten heeft dit de afgelopen jaren al gedaan: Veurne, Kortemark, Vleteren, Koksijde, Lo-Reninge, Diksmuide, Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Heuvelland en Koekelare, terwijl Poperinge gepland is dit najaar.

Samenwerking en realisaties
De Provincie West-Vlaanderen maakte het masterplan op samen met de betrokken gemeentebesturen, Vlaamse partners AWV en Departement Mobiliteit en Openbare Werken en bevroeg ook stakeholders zoals de Fietsersbond, politiezones en landbouworganisaties. Het plan wordt in het najaar na aftoetsing met de diensten van de Vlaamse fietsmanager ter goedkeuring voorgelegd aan de twee betrokken vervoerregio’s (voor het BFF-netwerk) en de Vlaamse minister voor Mobiliteit (voor de fietssnelwegen). Een breed draagvlak is dan ook onontbeerlijk om op het terrein zaken te kunnen realiseren.

De doorlooptijd van een project bedraagt 4 tot 5 jaar, vanaf de initiële beslissing om een fietspadendossier op te starten tot de ingebruikname van de nieuwe infrastructuur.

Het volledige Masterplan Fiets in de Westhoek is terug te vinden op de website.

www.west-vlaanderen.be/fietssnelwegen