Provincie start met aanleg van nieuw provinciedomein Ledegemse Meersen

Start van de werken aan de Ledegemse Meersen.

De Provincie West-Vlaanderen is gestart met de werken voor de heraanleg van de Ledegemse Meersen (Ledegem). Met het project komt er meer ruimte vrij voor water en zachte recreatie. Het terrein situeert zich tussen de Papestraat, de Kezelbergroute en de Heulebeek. De Ledegemse Meersen kan zo uitgroeien tot een nieuw provinciedomein.  

Waterberging en infiltratie
Met het project wordt maximaal ingezet op waterberging en infiltratie. De geplande werken beogen een frequentere instroom van de aanliggende weilanden, zodat het meersenkarakter ervan sterk geoptimaliseerd wordt. Door een plaatselijke verwijdering van de oeverwal en door het creëren van een bres op de linkeroever van de waterloop, kan het water makkelijker en frequenter het projectgebied binnenstromen.

Op die manier kan meer water infiltreren en wordt de grondwatervoorraad aangevuld. Ook de waterdruk op en het overstromingsgevaar in de dorpskern van Ledegem, en verder afwaarts, zal verminderen. Het waterbergingsvermogen van het gebied neemt zo toe met ongeveer 12.000 m³.

Ruimte voor recreatie
Binnen het provinciedomein Ledegemse Meersen wordt er ruimte voorzien voor zachte recreatie, speelnatuur en lig- en zitmogelijkheden. Er komen diverse wandellussen en over de Heulebeek wordt een houten brug aangelegd zodat een vlotte doorsteek richting kerkplein Ledegem verzekerd is. Met de aanleg van poelen en kleine landschapselementen wil de Provincie de natuurwaarden van het gebied nog versterken. Voor het graslandbeheer zal de Provincie samenwerken met lokale landbouwers. 

De Provincie maakte het landschapsontwerp op. De gemeente Ledegem, diverse verenigingen en inwoners werden hier meermaals bij betrokken.

Kostprijs & termijn
Voor deze werken voorziet de Provincie een budget van € 695.000, inclusief btw. De werken zullen 130 werkdagen in beslag nemen.  

Deze winter volgt de aanplant van een boomgaard en aanleg van speelnatuur en volgend jaar worden natuurlijke speelelementen geplaatst. De opening van het nieuwe domein is voorzien voor najaar 2024.

Het project werd opgesteld met inspraak van de omwonenden, het Agentschap Natuur en Bos en de gemeente Ledegem. Dit project kan rekenen op de steun van de Vlaamse Overheid en kadert in het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Het wordt mede gefinancierd met middelen uit de Blue Deal.