Provincie spreekt met waterputtenreglement privésector aan voor aanleg waterbuffers

waterputtenreglement

De provincieraad heeft het reglement in haar zitting van 28 mei goedgekeurd.

Om wederkerende problemen door droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds beter aan te pakken, wil de Provincie West-Vlaanderen, naast de eigen investeringen, private partners en landbouwers zoeken die op hun percelen een eigen waterspaarbekken willen aanleggen. In de meerjarenplanning 2020-2025 van de Provincie West-Vlaanderen is daarvoor een budget voorzien van 2.500.000 euro.

Bufferen en sparen

Private partners kunnen zelf regenwater opvangen van hun eigen al dan niet verharde oppervlaktes zoals daken, weiden en landerijen, maar er kan ook een verbinding worden gemaakt met een beek om oppervlaktewater te laten binnenstromen bij hevige regenval als het water hoog genoeg staat. Bij periodes met veel regen kan het water uit de waterlopen in het bekken gebufferd worden waardoor het risico op overlast stroomafwaarts vermindert in bewoond gebied. Bij droogteperiodes zorgt het bekken voor een permanente watervoorraad en kan het bekken bijgevuld worden. Op dit moment kent de provincie opnieuw een droogteperiode met waterschaarste. Spaar- en bufferbekkens kunnen daar een antwoord op bieden.

Traject

Private partners dienen een dossier op te maken. Een beoordelingscommissie onderzoekt of de aanvraag geschikt is en beantwoordt aan een aantal voorwaarden, zoals de grootte van het afstroomgebied en het perceel.

Op voorhand was reeds een oproep gelanceerd op basis van de principes die in dit reglement worden vastgelegd. Daaruit kunnen nu reeds tien projecten definitief worden geselecteerd na goedkeuring van dit reglement. Deze call werd op voorhand uitgestuurd om tijd te winnen.

Landbouwers kunnen rekenen op de ondersteuning van de Provincie, onder meer bij het technisch ontwerp en de opmaak van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning. De aanvrager draagt de kosten voor investering in de spaarfunctie, de Provincie voor de bufferfunctie. Het reglement bepaalt hoe de kosten kunnen verdeeld worden. Zo staat de Provincie in de voor de kosten ter hoogte van de beek, zoals de bouw van een stuw. De Provincie en aanvrager gaan in deze publiek-privatesamenwerking (pps) een engagement aan van minimaal twintig jaar.

[www.inagro.be/waterbuffer]

[www.west-vlaanderen.be/waterschaarste]