Provincie plant aanleg fietspaden langs de Scherpestraat-Beernemstraat (Beernem)

Fietspad

Geplande werken
Het gaat hier om twee nieuwe voorzieningen langs de Scherpestraat en de Beernemstraat: een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 2,50 m en een nieuw aanliggend enkelrichtingsfietspad aan de oostzijde met een breedte van 1,75 m in de bebouwde kom van Beernem. Daar wordt ook het bestaande dubbelrichtingsfietspad op de westzijde (deels) behouden als enkelrichtingsfietspad. De nieuwe fietspaden worden voorzien in cementbeton.

Het traject maakt de rechtstreekse fietsverbinding tussen Oedelem en Beernem. De totale lengte bedraagt 2,5 km. De aanleg van het fietspad past in het grotere werk waarbij Aquafin een nieuw gescheiden rioleringstelsel aanbrengt. Aquafin is aanbestedende overheid. De bestaande fietspaden voldoen niet langer aan de richtlijnen en zijn op sommige plaatsen verbrokkeld.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 6.562.223 euro inclusief btw, waarvan 1.129.822 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.

De werken ten laste van de Provincie omvatten onder andere de voorbereidende afbraak- en grondwerken en de aanleg van de fietspaden. Voor de kosten van de fietspaden zal aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 50 % aangevraagd worden via het Fietsfonds.

Het voorziene aantal werkdagen is 300, exclusief eventueel verlet voor archeologisch onderzoek. Start van de werken is wellicht in het najaar 2021.