Provincie plant aankoop ruilgrond voor herinrichting Cantelmolinie (Knokke-Heist)

Image
Luchtfoto Cantelmolinie

De percelen hebben een totale oppervlakte van zo’n 8 ha. De aankoopprijs bedraagt 699.230,03 euro.

Inrichtingsproject voor de Cantelmolinie
De Cantelmolinie is een militaire verdedigingslinie uit de eerste helft van de 17de eeuw en een belangrijk overblijfsel van de Staats-Spaanse Linies. Ze strekt zich uit over ongeveer 3 km en is gelegen in de Zwinstreek tussen het voormalige Fort Isabella en het Fort Sint-Donaas. De linie bestaat uit een liniedijk met 8 driehoekige verdedingselementen en drie achterliggende vierkante redoutes.

Het project bestaat erin via cultuurhistorisch herstel de linie her in te richten en een recreatieve ‘groene’ verbinding te realiseren tussen het Zwin Natuur Park en het provinciedomein de Damse Vaart. De gronden waarop de beoogde herinrichting voorzien is, zijn momenteel in privaat bezit.

Na gesprekken met de betrokken eigenaars blijkt er een bereidheid tot de verkoop van de gronden, mits er voorzien wordt in compenserende grond voor hun activiteiten. Met de aankoop van deze 8 ha kan de Provincie de ruil realiseren.

Financiering van het inrichtingsproject
Het project past in het grondgebonden beleid van de Provincie op vlak van recreatie, natuur en landschap. Het past ook in de ruimere samenwerking met de gemeente Knokke-Heist om integrale omgevingszorg in het hinterland te voorzien.

Bovendien ging in juni 2016 het landinrichtingsproject ‘Zwinpolders’ van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) van start. Dat project zet in op optimalisering van waterbeheer, verbetering van landbouwstructuur en landschapskwaliteit, naar aanleiding van de verruiming van het Zwin. De herinrichting van de Cantelmolinie maakt daar ook deel van uit. Na de goedkeuring van het inrichtingsplan (verwacht in 2019) wordt een subsidieaanvraag mogelijk. De aankoop van de gronden zal voor maximaal 50 % gesubsidieerd worden via landinrichting, terwijl de werken die nodig zijn voor de herinrichting van de linie voor maximaal 70 % gesubsidieerd kunnen worden.

Na de ruil van de gronden en het goedkeuren van de subsidieaanvraag, dragen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Knokke-Heist zelf elk 25 % van het bedrag van de aankoop van de gronden en elk 15 % van de inrichting van de Cantelmolinie.

Meer info
kabinet gedeputeerde voor gebiedsgerichte werking, Guido Decorte
[email protected] of 050 40 31 50

kabinet gedeputeerde voor infrastructuur, Bart Naeyaert
[email protected] of 050 40 32 47