Provincie organiseert publieksmomenten voor ruimtelijke toekomst van West-Vlaanderen

25 jaar Ruimtelijke Planning

Daarvoor vraagt ze nu aan de inwoners om hierover mee te denken. Er vinden de komende weken op vier verschillende locaties publieksmomenten plaats: in Roeselare, Kortrijk, Brugge en Veurne.

Publieksmomenten
Tijdens de publieksmomenten kunnen inwoners mee nadenken over hoe we onze ruimte in 2040 kunnen invullen. Hoe zou een bewoner, consument, recreant, landbouwer, bedrijfsleider, fietser of expert de ruimtelijke uitdagingen aanpakken? Op deze vragen hoopt de Provincie een antwoord op te vinden. De publieksmomenten vinden telkens doorlopend tussen 16 en 20.30 uur plaats:

  • Op woensdag 19 oktober in Roeselare (Ondernemerscentrum Roeselare, Spanjestraat 141)
  • Op woensdag 26 oktober in Kortrijk (Evenementenhal Depart, Nelson Mandelplein 18)
  • Op woensdag 9 november in Brugge (Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41)
  • Op woensdag 16 november in Veurne (zaal Furnevent, Nijverheidsstraat 8)

Er staan ook workshops op het programma over thema’s zoals ontharding, hernieuwbare energie, dorpen en steden en functies in de open ruimte (om 18 en om 19.30 uur). Voor de workshops dient op voorhand ingeschreven te worden.

Online tool
De Provincie heeft een 3D tool ontwikkeld om inwoners aan te sporen om zelf ruimte te delen in een fictief dorp in West-Vlaanderen. Op het online participatieplatform kunnen inwoners zelf goede voorbeelden van gedeelde ruimte geven of een inspraakreactie indienen.

Beleidsplan Ruimte
De Provincie wil de open ruimte vrijwaren en het tempo waaraan op vandaag bijkomend wordt verhard afbouwen richting 2040. De bestaande bebouwde oppervlakte zal dus slimmer en creatiever ingevuld moeten worden in de toekomst. Zo wil de Provincie onder meer een netwerk van kernen uitbouwen en het rendement van de bebouwde en verharde ruimte optimaliseren om zo ruimte te winnen.

De Provincie wil over de plannen die nu voorliggen in dialoog gaan met lokale besturen, vele belanghebbenden, maar ook met alle West-Vlaamse inwoners. De publieke raadpleging van de conceptnota van het Beleidsnota Ruimte loopt van 5 september tot 4 december 2022.

Vervolgtraject
Na de fase van publieke raadpleging wordt de conceptnota omgevormd tot een voorontwerp en later een ontwerp beleidsplan dat opnieuw voorgelegd zal worden aan het brede publiek. Nadien zal een definitief Beleidsplan voorgelegd worden aan de Provincieraad in 2025. Het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen vervangt dan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan dat in 2002 werd goedgekeurd en voor het laatst herzien werd in januari 2020.

Alle info voor de burger staat gebundeld op participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte.