Provincie legt bufferbekken aan langs Moubeek (Zedelgem)

Het gaat om een integraal waterbeleidsproject waarbij er ruimte gemaakt werd voor water  in combinatie met een water spaarfunctie. Met deze werken slaat de Provincie twee vliegen in één klap: de bewoners stroomafwaarts krijgen een bijkomende bescherming tegen wateroverlast en de betrokken landbouwer kan het gecapteerde water gebruiken in de bedrijfsvoering.

Aanleiding
De Moubeek is een waterloop die het oppervlaktewater van Wijnendale en de omliggende landbouwgronden afvoert richting Brugge. De beek maakt deel uit van het bekken van de Kerkebeek en zorgt geregeld voor wateroverlast, waaronder overstromingen.

De Provincie zocht samen met landbouwers, die eigenaar zijn van gronden langs de Moubeek, naar mogelijkheden om de afvoer van de Moubeek te vertragen en de waterberging in het valleigebied te vergroten.

Samenwerking
De landbouwer Dieter Meulemeester en zijn familie stelden kosteloos hun grond ter beschikking, de Provincie West-Vlaanderen ontwierp het inrichtingsplan en voerde dit uit en de Vlaamse Landmaatschappij subsidieerde de werken voor 30%. De inrichting kostte in totaal 140.000 euro.

Uitgevoerde werken
Een deel van het perceel werd afgegraven om zo extra waterbuffering mogelijk te maken en de buffercapaciteit van het perceel te vergroten naar 8.000 . De uitgegraven grond werd gebruikt om aansluitend aan het achterliggend akkerperceel een deel van het weiland op te hogen dat buiten de valleistructuur van de waterloop ligt. Het afgegraven perceel werd ingedijkt om de buffercapaciteit nog extra te vergroten zonder de aanliggende en/of bovenstroomse percelen bijkomend te belasten.

Een herprofilering van het weiland en de plaatsing van een vertraagde afvoer (door middel van een buis met diameter 250 mm) zorgen ervoor dat het weiland makkelijker droog kan komen na overstroming.

Door de werken zijn er dus zowel voor de waterhuishouding als voor de landbouw voordelen. Het water wordt bovenstrooms vastgehouden om een zwaar belast watersysteem stroomafwaarts te ontlasten. De betrokken landbouwer van zijn kant kan een extra watervoorraad aanleggen, krijgt een uitbreiding aan het aangrenzende akkerland door de ophoging en de waterafvoer van het weiland werd verbeterd.

Aandacht voor natuur
Het creëren van de extra ruimte voor water geeft ook meer kansen voor biodiversiteit. In samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland en Polders wordt nu nog gekeken om kleine landschapselementen aan te planten zonder dat de  waterberging en het water sparen daarbij in het gedrang komen.

De VLM onderzoekt de mogelijkheid om beheerovereenkomsten af te sluiten langs de randen van het gebied.

Landinrichtingsplan Moubeek Vloethemveld
De aanleg van het overstromingsgebied is een onderdeel van het landinrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld van de VLM. Dit plan legt een langetermijnvisie vast voor het beheer van het  erfgoedlandschap, het onthaal op de natuur- en erfgoedsite en de functie van de beschermde gebouwen.