Provincie lanceert actieplan om stikstofproblematiek bij landbouw en natuur aan te pakken

Voorstelling stikstofactieplan

De stikstofproblematiek binnen Vlaanderen en het voorgestelde PAS-decreet (programmatorische aanpak stikstof) zette de Provincie West-Vlaanderen ertoe aan om een provinciaal actieplan op te stellen. Dit plan moet landbouwers actief ondersteunen om de uitstoot van stikstof te verminderen en moet ook bijdragen aan het halen van natuurdoelstellingen op maat. 

Binnen het actieplan ligt de focus op wat de Provincie zelf kan realiseren. Een geïntegreerde en gebiedsgerichte benadering, ruimte voor ondernemerschap en aandacht voor biodiversiteit vormen de krachtlijnen van het actieplan. 

Mogelijkheden verkennen
De Provincie wil als dé landbouwprovincie in Vlaanderen de West-Vlaamse landbouwer ondersteunen, en samen actief de mogelijkheden tot reductie van emissies verkennen, maar vooral ook realiseren waar mogelijk. 

Het provinciaal actieplan is samen te vatten onder drie grote noemers: innovatie, realisatie en participatie. Dit jaar nog worden verschillende acties opgestart waarmee de Provincie, samen met de nodige partners, deze uitdagingen op het platteland wil aangaan. "Het gaat over innovaties stimuleren om emissies te reduceren, meten en monitoren, plattelandsondernemers ondersteunen, natuurdoelen mee helpen realiseren en onderzoeksvraagstukken behandelen", zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. "Dit alles vanuit een samenwerkingsstructuur, die bruggen slaat in plaats van afbreekt."

Concrete acties
De Provincie zal inzetten op de aanwerving van een diplomaat landbouw-natuur, die in kwetsbare gebieden de dialoog tussen de landbouw- en natuursector zal opzetten om doelgerichte oplossingen uit te werken voor de toekomst van een rendabele landbouw en de realisatie van een betere staat van instandhouding van de natuurdoelen in dat gebied. 

Daarnaast gaat de Provincie, in samenspraak met kennisinstellingen Inagro en Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), over tot de aankoop van mobiele monitoringssensoren, die gericht de emissies kunnen meten. 

Een duidelijke opdracht moet de socio-economische impact van de PAS op de West-Vlaamse economie beter in kaart brengen, zodat een nog gerichter beleid mogelijk wordt.

De Provincie neemt ook haar verantwoordelijkheid inzake de realisatie van de Europese natuurdoelen. In haar eigen provinciedomeinen zal ze versterkt inzetten op deze habitatdoelstellingen.

De Provincie zet hiervoor, samen met het provinciaal onderzoekscentrum Inagro, de komende 2 jaar 2,4 miljoen euro in.

Bekijk hier het volledige actieplan.