Provincie koopt gronden en gebouwen voor herbestemming grenspost Callicanes

provcallicanes

Dat heeft ze in haar zitting van de provincieraad van donderdag 24 september beslist. De aankoop is een grote stap voorwaarts in de herbestemming van de voormalige grenspost.

Aankoop

In het kader van het Europese Interreg V-project ‘Partons 2.0’ werd via een participatief traject in 2017 werk gemaakt van een masterplan om de site een nieuwe invulling te geven. Eén van de cruciale elementen om het masterplan te kunnen opmaken, is de aankoop van de parking, nu nog eigendom van het Vlaams Gewest, en de grensgebouwen aan Belgische zijde, eigendom van de Belgische Staat. Die laatste gaf het Vlaams Gewest een mandaat waardoor zij beide eigendommen kan verkopen. De Provincie investeert voor de gronden in eigendom van het Vlaamse Gewest 301.309 euro. Voor de gebouwen die nu nog eigendom zijn van de Belgische staat, betaalt de Provincie 119.853 euro.

Landmark

Met de aankoop wil de Provincie alle mogelijkheden openhouden om de ideeën van het masterplan uit te voeren; het voorzien van een  een beveiligde parking, een aangepaste, veilige weg- en fietsinfrastructuur en de realisatie van een nieuw grensgebouw die als een nieuwe landmark moet dienen om Callicanes uit te bouwen tot een poort op West- of Frans-Vlaanderen. Ze verzekert zich daarmee dat de site nu niet in privéhanden valt, waardoor de waardevolle ideeën uit het masterplan niet meer realiseerbaar zouden worden.

Cruciale stap

Een eerste stap werd gezet met de opmaak van een princiepsovereenkomst met het Vlaams Gewest, goedgekeurd in de deputatie van donderdag 5 september 2019. Daarin staat dat de Provincie via de 50 procent cofinanciering van het Interreg V-project ‘Qualicanes’ samen met de Franse partners instaat voor de voorbereidende studie van de weginfrastructuur en dat ze ook verantwoordelijk is voor eventuele werken na aankoop van de grond en de gebouwen. Daarnaast engageert het Vlaams Gewest zich voor een investering van 571.000 euro in de weginfrastructuur.

Historiek Callicanes

De grenspost verloor zijn functie na het verdrag van Schengen in 1992. De site raakte daaarna in onbruik en vertoont aan Vlaamse zijde een verloederde aanblik. Een herbestemming dringt zich dus op.