Provincie keurt PRUP kleinstedelijk gebied Tielt goed

Luchtplan van PRUP kleinstedelijk gebied Tielt

Deelplannen ‘zuidoostelijk landschapspark’, ‘zuidelijke stadsrandbos’ en ‘Huffeseele’
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een aantal deelplannen.

Zo wordt onder andere in het gebied tussen de N327, de spoorweg en de zuidoostelijke ringweg ruimte voorzien voor bijkomende sportvelden. Het deelplan is gericht op het landschappelijk aankleden en het recreatief toegankelijk maken van het landbouwgebied.

Daarnaast moet een stadsrandbos ten zuidwesten van Tielt een oplossing bieden voor de behoefte aan bijkomend stedelijk groen. De oude spoorwegbedding naar Meulebeke en de Marialoopbeek vormen de dragers van dit gebied.

Het deelplan ‘Huffeseele’ herbestemt een zone voor milieubelastende industrie naar gemengde bedrijvigheid, in overeenstemming met de bestaande situatie. Het noordelijk gelegen gebied wordt bestemd als zone voor lokale bedrijvigheid.

Deelplan ‘gemengd regionaal bedrijventerrein Tielt-Noord’
Het gemengd regionaal bedrijventerrein in het noordoosten van Tielt wordt uitgebreid. Het bestaande bedrijventerrein wordt mee opgenomen om eenduidige voorschriften te kunnen hanteren. Er wordt voldoende buffering voorzien ten opzichte van de woonomgevingen en het open landschap.

Binnen de grenzen van dit deelplan staan vijf woningen langs de Kanegemstraat. Tijdens het voortraject is gebleken dat het onmogelijk is om een kwalitatieve leefomgeving te behouden als langs beide zijden van de Kanegemstraat regionale bedrijvigheid wordt voorzien. Bij de opmaak van dit PRUP werd daarom geopteerd om de woningen te integreren in het bedrijventerrein.

Om een oplossing te bieden aan de huidige eigenaars van de woningen, zal de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) de woningen aankopen van de eigenaars die wensen te verkopen. De Provincie engageert zich om de financiële middelen hiervoor aan te reiken. Dit zou mogelijk zijn door het gebruik van de planbaten, een belasting op de meerwaarde die een perceel krijgt door de bestemmingswijziging. De kosten voor het verwerven van de woningen in de Kanegemstraat worden voorlopig geschat op zo’n 1.250.000 euro.

Openbaar onderzoek, aanpassingen en definitieve vaststelling
Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP door de provincieraad, zal de Provincie het openbaar onderzoek organiseren.
Het openbaar onderzoek is voorzien van maandag 22 augustus tot en met donderdag 20 oktober. Er wordt, in het kader van dit openbaar onderzoek, ook een infomoment voorzien op dinsdag 6 september in Tielt.
De adviezen, bezwaren en opmerkingen uit dit openbaar onderzoek, zowel voor het PRUP als voor de inrichtingsnota, worden behandeld door de Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO).
Op basis van die adviezen, bezwaren en opmerkingen zal het plan al dan niet worden bijgestuurd en nog eens aan de provincieraad worden voorgelegd voor definitieve vaststelling. Na deze definitieve vaststelling krijgt de bevoegde Vlaamse Minister de mogelijkheid om het plan alsnog te schorsen.

De volledige plannen kunnen na de voorlopige vaststelling geconsulteerd worden op www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

Meer info
​kabinet gedeputeerde voor ruimtelijke ordening voor de Provincie West-Vlaanderen, Franky De Block [email protected] of 050 40 73 33