Provincie helpt populatie Kamsalamanders met uitbreiding provinciedomein Palingbeek (Ieper)

Image

De aankoop past in het kader van soortbescherming, en dan in het bijzonder voor de Europees beschermde Kamsalamander.

Uitbreiding

De weide aan de Kasteelhoekstraat paalt aan het provinciedomein enerzijds en ligt langs het provinciaal wandelnetwerk van Westtoer anderzijds. Het perceel ligt volgens het gewestplan in natuurgebied, en daarnaast ook in Vlaams ecologisch netwerk en Europees habitatrichtlijngebied. De weide grenst ook aan het natuurreservaat van Natuurpunt “de Katteputten”.

Met de uitbreiding zet de Provincie haar wil om de Kamsalamander te beschermen kracht bij want de bedreigde diersoort komt zowel voor in De Palingbeek als de Katteputten. In en rond het provinciedomein van de Palingbeek bevindt zich één van de grootste populaties in West-Vlaanderen. Daarom doet de Provincie heel wat inspanningen om geschikte poelen en landbiotoop aan te leggen en te behouden.

De bedreigde Kamsalamander

De Kamsalamander is de grootste inheemse salamander. Hij komt in landschappen voor met veel oude kleine landschapselementen. De combinatie van heldere poelen, oud grasland en hagen of bos in de directe omgeving is belangrijk. De Kamsalamander heeft het moeilijk door biotoopverlies en geniet daarom een streng Europees beschermingsstatuut. 

West-Vlaanderen heeft naar Vlaamse normen nog een behoorlijk aantal vindplaatsen, vooral in de duinen en de zandleemstreek. De hoofddoelstelling van dit soortactieplan is om verdere achteruitgang tegen te gaan tegen 2021, door het verbeteren van zo veel mogelijk huidige vindplaatsen.