Provincie en partners van ‘Water-Land-Schap Robuuste Waterlopen Westhoek’ starten met demomaatregelen beheer

erosiewls

Met een pakket ‘demomaatregelen beheer’ willen ze samen met de landbouwsector erosie, afspoeling en puntvervuiling door gewasbeschermingsmiddelen aanpakken. Het project loopt drie jaar.

Afstroomgebieden

De partners binnen het Landinrichtingsproject dienden een project in voor de afstroomgebieden van de Kleine Kemmelbeek, en de Wijtschate-Bollaertbeek. Beide beken ontspringen in de West-Vlaamse heuvels en monden uit in respectievelijk de Dikkebusvijver en de Verdronken Weide/Zillebekevijver. In die gebieden gaan ze samen met de landbouwers aan de slag. Deze ‘demomaatregelen beheer’ bestaan uit het aanleggen van bufferstroken, plantaardige dammen, het inwerken van stro of hout op het perceel en/of het creëren van overstromingsgraslanden.

Daarnaast bieden ze ook maatregelen aan om puntvervuiling tegen te gaan. In samenwerking met de landbouwers moet dat voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen terechtkomen.

Tot slot wordt in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek ook gewerkt om op landschappelijk niveau de beekvalleien te herstellen. Door middel van kleinschalige aanplantingen kunnen nog extra erosiebuffers gecreëerd worden en wordt tegelijk de natuurlijke inrichting van het gebied versterkt.

Op die manier wordt een totaalpakket aangeboden om alle uitdagingen in het gebied aan te gaan.

Problematiek

De maatregelen zijn nodig omdat de beschikbaarheid van het aangevoerde beekwater naar de spaarbekkens van de Verdronken Weide, Zillebekevijver en Dikkebusvijver sterk afnam. De gemeten vervuiling met chemische reststoffen in de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek, afkomstig van gewasbeschermingsmiddelen (herbiciden, fungiciden, slakkenkorrels, …), nam zodanig toe dat er jaarlijks vanaf mei/juni tot december praktisch geen water kan opgespaard worden om er drinkwater uit te zuiveren. Het steeds drogere (zomer)klimaat helpt niet.

Daarnaast vormen hellende percelen een extra uitdaging omdat ze heel erosiegevoelig zijn. De Kleine Kemmelbeek voert tonnen erosiemateriaal richting de Dikkebusvijver die steeds frequenter gebaggerd moet worden. Samen met goede vruchtbare grond komen veel nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in de grachten en beken terecht, wat een rechtstreekse invloed heeft op de waterkwaliteit. Daarnaast kreeg onder meer Dikkebusvijver de jongste jaren steevast te kampen met blauwalgen door de te hoge nutriëntenconcentraties in de vijvers, met gevolgen voor zowel de natuur als waterrecreatie.

Samenwerking


Het project werd ingediend door coördinator Provincie West-Vlaanderen, samen met Inagro, De Watergroep, gemeente Heuvelland, stad Ieper, Boerenbond, ABS en het Regionaal Landschap Westhoek.

De financiering van het project komt van Water-Land-Schap, De Watergroep, Provincie West-Vlaanderen, stad Ieper en de gemeente Heuvelland. Inagro en Regionaal Landschap Westhoek zetten mankracht in op het terrein om naar de landbouwers te gaan.

*De partners binnen het project ‘Water-Land-Schap Robuuste Waterlopen Westhoek’ zijn de Provincie West-Vlaanderen, De Watergroep, de stad Ieper, de gemeente Heuvelland, Inagro, het Regionaal Landschap Westhoek, Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat.

www.west-vlaanderen.be/water-land-schap