Provincie brengt advies uit over Ventilus-project

Image
Windmolens

Dit project moet zorgen voor een sterk en toekomstgericht West-Vlaams (hoogspannings)elektriciteitsnet en transporteert hiernieuwbare energie vanop de zee en op het land naar de verbruikers.

Advies Provincie

De Provincie West-Vlaanderen is zich bewust van het belang van dit project maar benadrukt volgende elementen:

- alle mogelijke te onderzoeken alternatieven dienen objectief en evenredig afgewogen te worden: de startnota legt nu heel wat nadruk op het voorkeursalternatief; de voor- en nadelen van andere alternatieven dienen als volwaardig alternatief meegenomen te worden

- zuinig ruimtegebruik dient één van de uitgangspunten te zijn bij het zoeken naar een tracé en het inrichten van de verschillende stations; onder andere door:

1/ zoveel als mogelijk ondergronds brengen van de lijnen: er dient zoveel als mogelijk ingezet te worden op het ondergronds brengen van het totale traject; het is wenselijk dat er per tracé-alternatief geformuleerd wordt hoeveel nieuwe verbindingen er gerealiseerd worden, hoeveel er herbenut worden en hoeveel er ondergronds kunnen gebracht worden

2/ het ‘stand-still-principe’: de totale lengte van het bovengrondse net mag niet uitgebreid worden

3/ het ‘bundelingsprincipe’: onder andere met andere lijnvormige structuren zoals bestaande hoogspanningslijnen, autosnelwegen en waterlopen