Provincie bouwt samen met Nieuwpoort verder aan de ruimtelijke toekomst voor het Kreekgebied en omgeving

shutterstock_3240645.jpg

Provincie West-Vlaanderen heeft samen met de stad Nieuwpoort een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt voor de verdere ontwikkeling van het Kreekgebied en zijn omgeving in Nieuwpoort. Hiervoor wordt een provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt waarin recreatie en duurzaam natuurbeheer hand in hand gaan.

Masterplan
De Provincie West-Vlaanderen en Stad Nieuwpoort maakten een masterplan op waarin de eerste denkpistes voor een toekomstvisie van de Groene Gordel in Nieuwpoort zijn onderzocht. Het Kreekgebied maakt deel uit van deze Groene gordel en wordt begrensd door de Ganzepoot, de Brugsevaart, een deel van het Spaarbekken, de IJzer en de Brugse Steenweg.

Om de toekomstvisie te kunnen realiseren, is er een planinitiatief nodig. De Provincie wenst, net zoals voor andere grote projecten, te werken met een samenwerkingsovereenkomst, zodat duidelijke engagementen tussen de Provincie en de betrokken gemeente(n) vastgelegd zijn.

In deze samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd die zorgen voor een inhoudelijk een financieel engagement om het project tot een goed einde te brengen. Daarnaast worden afspraken gemaakt rond de inhoud van bijkomende onderzoeken die in het kader van dit plan dienen te gebeuren.

PRUP Kreekgebied en omgeving: mogelijke toekomstige invullingen
De Provincie en Stad Nieuwpoort streven ernaar om het gebied vlot en veilig bereikbaar te maken voor fietsers en wandelaars. De Kreek van Nieuwendamme zou met dit PRUP klimaatbestendig gemaakt kunnen worden. Door de kreek natuurlijk in te richten en de oevers te verbreden, kan meer water gebufferd worden.

Rond het water zou er ruimte kunnen komen voor een recreatiepark waarbij vakantiewoningen ingepast worden in het landschappelijke en natuurlijke karakter van de kreek. Dit gebied zou zo toegankelijk gemaakt kunnen worden voor het brede publiek.

In het PRUP is er ook aandacht voor de zone rond het Spaarbekken, dat momenteel al gebruikt wordt voor verschillende watersporten zoals zeilen, surfen, kajakken en recreatieve binnenvaart. Het nieuwe Watersporthuis van Sport Vlaanderen is ondertussen al werkelijkheid geworden maar de opwaardering van de omgeving en het publieke domein zijn nog verder te onderzoeken.

Timing van het project
De Provincie was reeds gestart met de opmaak van het PRUP kreekgebied en omgeving. De startnota en publieke raadpleging zijn afgerond.

Na de goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst zal als eerste mijlpaal de scopingnota geactualiseerd worden. In deze scopingnota worden alle inspraakreacties van de publieke raadpleging verwerkt. Een onderzoek naar het waterbeheer en de nodige verkeerstellingen om de mobiliteit te evalueren zal tegelijk gebeuren.

Nadien worden een voorontwerp en een ontwerp-RUP opgemaakt. Hierover wordt dan een openbaar onderzoek georganiseerd. Daarna kan het PRUP definitief vastgesteld worden. Terwijl worden ook de milieueffecten onderzocht. De laatste mijlpaal in dit proces zal de terugkoppeling zijn van de definitieve plannen naar alle betrokken actoren. Er wordt verwacht dat dit zal kunnen gebeuren eind 2024.