Provincie beschermt populatie boomkikker met nieuw soortactieprogramma (Knokke-Heist)

Boomkikker

Dat gebeurt aan de hand van enkele gerichte acties in het kader van een nieuw soortactieprogramma, dat in maart werd goedgekeurd. De eerste ingrepen op het veld zijn intussen al in uitvoering.

Soortactieprogramma
In maart van dit jaar keurde de Provincie een nieuw soortactieprogramma goed voor de boomkikker. Dat was enkele jaren terug nog de zeldzaamste amfibie van West-Vlaanderen, met nog een handvol exemplaren in een vijver in Knokke-Heist. Recente natuurherstelmaatregelen in de Zwinduinen en -Polders (met centraal het Zwin Natuur Park) en aangrenzend in Zeeuws-Vlaanderen zorgden ervoor die populatie in 2021 tot zeker 4.000 steeg.

Het nieuwe soortactieprogramma heeft als doel de populatie van de kikker te beschermen en zelfs te laten uitbreiden. De Provincie wil kleine populaties in de Zwinstreek, de omgeving van de Damse Vaart en de grens met Nederland met elkaar in contact brengen. Dit kan door het optimaal inrichten en beheren van een netwerk van dijken, polderwaterlopen en kleine leefgebieden. 

Eerste ingrepen
De eerste werkzaamheden gingen al op maandag 13 juni van start, op terreinen van Natuurpunt in de omgeving van het reservaat Fort Sint-Donaas tussen Hoeke en Lapscheure.  Op 16 verschillende plaatsen worden poelen geschoond, grachten geherprofileerd en grachten afgedamd om ze zo langer waterhoudend te maken. In het najaar worden vervolgens enkele honderden meter haag aangeplant.

Toekomstplan
In de volgende 5 jaar zullen er extra inspanningen geleverd worden om het leefgebied van de boomkikker in onze provincie te versterken en uit te breiden. Het doel is om de populatie tegen 2030 te laten uitbreiden tot in Damme. Het Regionaal Landschap Houtland en Polders zal hiervoor, met steun van de Provincie, in dialoog gaan met alle doelgroepen (landbouwers, verenigingen, particulieren, lokale besturen) in het doelgebied (as van de Damse Vaart en de omgeving van de Cantelmolinie) om hun terreinen ‘boomkikkervriendelijk’ te maken. Alle terreinwerken, zoals poelen graven, braamstruweel ontwikkelen, …, worden door het Regionaal Landschap integraal gefinancierd.

Voorstellen om terreinen boomkikkervriendelijk te maken zijn welkom via mail naar [email protected].