Provincie bepaalt voorkeurstracé ‘Fietssnelweg F7 Kortrijk-Harelbeke-Waregem’

Image

Het aan te leggen stuk fietssnelweg van 13 km zal op een snelle, vlotte en veilige manier de stations van Kortrijk, Harelbeke en Waregem verbinden en op reeds bestaande fietsnetwerken aansluiten.

De keuze kadert in de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). De Provincie maakt daar momenteel, in overleg met de steden Kortrijk, Harelbeke en Waregem, werk van.

Keuze van het tracé

Het gekozen tracé is een combinatie van stukken fietspad langs de noordzijde en de zuidzijde van de spoorlijn. Er werd gekozen voor een zo rechtlijnig mogelijk tracé, waarbij maar drie keer van kant wordt gewisseld.

In Kortrijk vindt het tracé aansluiting aan de bestaande fietssnelweg het Guldenspoorpad en gaat het via een nieuwe onderdoorgang ter hoogte van de Passionistenlaan naar de noordkant. In Harelbeke kruist de fietssnelweg ter hoogte van de Stasegemstraat via een nieuwe tunnel naar de zuidkant en in Waregem wordt via de bestaande onderdoorgang opnieuw gewisseld naar de noordkant, zodat aangesloten wordt op een reeds bestaand stuk van de fietssnelweg F7 richting Deinze-Gent.

Voor de vlotte en veilige doorgang zullen er over het volledige traject verschillende fietstunnels en fietsbruggen nodig zijn, meer bepaald over de drie ringwegen en het kanaal en onder de vijf bestaande spoorwegbruggen die de spoorweg kruisen.

Bepaling van het voorkeurstracé

Zowel de noordzijde als de zuidzijde van de spoorlijn Kortrijk-Waregem werden onderzocht. Om te komen tot de keuze werd rekening gehouden met de inspraakreacties en adviezen tijdens de publieke raadpleging en het onderzoek naar de milieueffecten.

Volgende stappen PRUP ‘Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem’
Nu het tracé vastligt, wordt er in een volgende stap verder ingezoomd op de concrete inrichting per segment van de fietssnelweg. Zo kan het ontwerp-PRUP verder verfijnd worden. Daarna volgt nog een tweede inspraakronde.

Voor sommige knelpunten zal bijkomende ruimte-inname noodzakelijk zijn en/of zullen tijdelijke alternatieven aangelegd worden.

De start van de werken is ten vroegste voorzien vanaf 2022 en zal gefaseerd verlopen. De Provincie wil wel zo snel mogelijk starten met de gesprekken met de omwonenden, ook de onderhandelingen voor ruimte-innames kunnen nu reeds opgestart worden.

[ www.west-vlaanderen.be/F7KortrijkHarelbekeWaregem ]