Plannen voor PRUP ‘Strategisch Projectgebied De Sol’ (Blankenberge) definitief afgevoerd

Image
omgevingsvergunning voor gedeeltelijk opvullen van Erkegemput in Oostkamp

Hierdoor vervalt het plan. Dit werd beslist na uitdrukkelijk verzoek tot stopzetting van de lopende PRUP-procedure door het college van Blankenberge op maandag 4 februari 2019.

De deputatie stelt vast dat het PRUP niet uitvoerbaar is zonder medewerking van het stadsbestuur van Blankenberge. Het heeft bijgevolg geen enkele zin om het PRUP te agenderen op de provincieraad van februari voor definitieve vaststelling.

PRUP Strategisch projectgebied ‘De Sol’?

Naast de bestaande recreatieve clusters ‘Floreal’, ‘Duinse Polders’ en het provinciedomein Zeebos met jeugdvoorzieningen werd er in het PRUP – met een totale oppervlak van 77 ha - plaats voorzien voor een democratische en ecologische 9-holes golf van zo’n 35 ha en een woonontwikkeling van ongeveer 5 ha, met ruimte voor 250 tot 400 woongelegenheden.

Historiek

De Provincie werkt sinds eind 2008, in samenwerking met de stad Blankenberge, aan een visievorming rond dit gebied. De wens om een 9-holes golf en nieuwe woongelegenheden voor Blankenberge te ontwikkelen werd reeds vastgelegd bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied Blankenberge in 2008.
In 2013 ondertekenden de Provincie West-Vlaanderen en de stad Blankenberge een samenwerkingsovereenkomst om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. In 2016 werd er een derde partner toegevoegd aan deze projectvennootschap: de Vlaamse Investeringsmaatschappij PMV. PMV heeft naast veel expertise voor de ontwikkeling van projecten, ook het nodige kapitaal om projecten te kunnen realiseren.
Het plan-MER, het milieueffectrapport dat nagaat welke mogelijke effecten een voorgenomen plan kan hebben op verschillende milieudisciplines, werd opgemaakt en goedgekeurd in augustus 2015.
Op donderdag 22 februari 2018 keurde de provincieraad de voorlopige vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘De Sol’ in Blankenberge goed.
Op 20 november 2018 nam de deputatie nog akte van de beslissing van de gemeenteraad van Blankenberge van dinsdag 23 oktober 2018 om de PRUP-procedure tijdelijk te bevriezen.