Omgevingsvergunning voor twee middelgrote windturbines bij IMOG in Moen (Zwevegem)

IMOG

Het afvalbehandelingscentrum wil twee middelgrote turbines plaatsen op hun site in Moen (Zwevegem).

Geluidsmeting

De twee vergunde windturbines komen op de bestaande geĂ¯ndustrialiseerde zone van IMOG. Het gaat om turbines met een hoogte van ongeveer 70 meter en een maximumvermogen van 300 kW. Door hun geringe hoogte meent de deputatie dat ze landschappelijk te verantwoorden zijn. Na de opstart volgt, als bijkomende voorwaarde, een effectieve geluidsmeting om zeker te zijn dat de theoretische geluidsberekening overeenstemt met de realiteit.

Bezwaren

Tijdens het openbaar onderzoek werden een aantal bezwaren ingediend, waarbij onder meer werd verwezen naar het feit dat de bevoegde minister recent een omgevingsvergunningsvergunning heeft geweigerd voor een windmolenpark in de omgeving.

De deputatie is evenwel van oordeel dat beide projecten qua grootte en impact geenszins met  elkaar te vergelijken zijn. Het andere project betrof immers zes grootschalige turbines, met een maximumvermogen van 3 MW, in de open ruimte.