Nieuw provinciaal actieplan moet waterkwaliteit in West-Vlaanderen verbeteren

Waterloop met slechte waterkwaliteit

Dit actieplan is opgebouwd rond acties die de waterkwaliteit in onze provincie moet verbeteren. Het gaat onder andere om inzetten op sensibilisering, monitoring en ondersteunen van lokale besturen. 

In 2000 heeft de Europese Unie de Kaderrichtlijn Water uitgevaardigd, die bepaalt dat alle waterlopen binnen de Europese Unie in 2027 een goede kwaliteit moeten bereiken. Deze Kaderrichtlijn werd in 2003 omgezet in Vlaamse wetgeving. 

Collectief verhaal
De druk op de waterkwaliteit is groot in Provincie West-Vlaanderen. Dat komt onder meer door een lage riolerings- en zuiveringsgraad van het huishoudelijk afvalwater in West-Vlaanderen (laagste van heel Vlaanderen), de actieve landbouw en effluentlozingen van industrie en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Om een goede waterkwaliteit te behalen, moet werk gemaakt worden van een integrale aanpak, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt: de provincie als waterloopbeheerder, de lokale besturen, de huishoudens en burgers, landbouwers en industrie.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden keurde de deputatie van Provincie West-Vlaanderen onlangs een waterkwaliteitsactieplan goed. 

Actieplan
Het plan is opgebouwd rond vier pijlers:

  • inzetten op een sterke reductie van puntvervuiling
  • streven naar een sterke reductie van diffuse verontreiniging 
  • versterken van de kennis en expertise rond kostenefficiënte, duurzame en innovatieve technieken om de waterkwaliteit te verbeteren
  • de vierde pijler omvat alle integrale en gebiedsgerichte projecten die de drie andere pijlers overkoepelen. 

De Provincie zet concreet in op monitoring en metingen, op sensibiliserende acties naar landbouwers, wil een gebiedsdekkend aanbod aan openbare vul- en spoelplaatsen uitstippelen die voldoen aan de toekomstige normen en zal lokale besturen ondersteunen bij de opmaak en realisatie van decentrale waterzuivering in het buitengebied.

Voor de uitvoering van het actieplan is er 550.000 euro extra budget voorzien.