‘KustINzicht 2019’ drukt de eigenheid van de kust in cijfers uit

Image

Met deze publicatie wordt de eigenheid van de regio in beeld gebracht. ‘KunstINzicht 2019 – cijfers en analyses’  is de opvolger van het KustKompas, dat inzette op in kaart brengen van duurzaam kustbeheer.

KustINzicht 2019

Aan de hand van een hele reeks thematisch ingedeelde cijfers, kaarten en informatie werpt ‘KustINzicht 2019’ een objectieve blik op de Belgische kustzone. Deze regio wordt dagelijks geconfronteerd met specifieke vraagstukken zoals vergrijzing, woonfaciliteiten en klimaatsveranderingen. Uit de cijfers en analyses blijkt dat de kustzone een regio met specifieke kenmerken is, die zich onderscheidt van andere regio’s in België en Europa.

Groot aantal 65-plussers

Zo blijkt dat op het vlak van bevolking 30 procent 65-plus is en dat aantal neemt toe. Sinds 2000 is het aantal 65-plussers met bijna 46 procent toegenomen, terwijl het West-Vlaams gemiddelde op 23,5 procent ligt. Dat heeft ook gevolgen voor de zorgsector, zo is 15,7 procent van de beroepsbevolking actief in de zorgsector.

Typische bebouwing

Ook de bebouwing vertoont een specifiek karakter. 88,1 procent van alle woongelegenheden in de kustzone bevinden zich in de kustgemeenten en dit op een oppervlakte die 40 procent van de hele kustzone uitmaakt. Zo’n 39 procent van alle woongelegenheden in de kustgemeenten is geen permanente verblijfsplaats. Dat is een heel stuk meer dan het West-Vlaams gemiddelde van 23,3 procent. Er is hier dus sprake van onderbenutting of structurele leegstand, voornamelijk te wijten aan het hoge aandeel aan tweedeverblijven.

Economisch weefsel

Op economisch vlak neemt de toeristische sector een bijzondere plaats in, meer nog dan de havens van Oostende en Brugge. De drie grote toeristische regio’s van de kustzone (de Kust, het Brugse Ommeland en de Westhoek) produceerden in 2017 een omzet van bijna 3 miljard euro en vormden daarmee de grootste economische motor van de regio.

Milieu en natuur in de kustzone

Ook op vlak van milieu en natuur vertoont de Belgische kustzone enkele bijzonderheden. De kustzone heeft omwille van de intensieve landbouw en de vele toeristen in de zomermaanden een hoge nood aan voldoende (drinkbaar) water. Uit recente droge periodes is gebleken dat de watervoorraad in de regio tijdelijk onder druk kan komen te staan. Uit onderzoek naar het waterverbruik en het wateraanbod in de kustzone blijkt dat de waterbalans over de periode van een jaar momenteel nog in evenwicht is, maar dat tegen 2100 de watertekorten kunnen verdubbelen. Vooral het Westelijk kustgebied zal kwetsbaar zijn. Ook de verzilting vormt een toenemend risico door langere en frequentere periodes van droogte en de stijgende zeespiegel. Die steeg in Oostende met 12,9 centimeter sinds 1951.

Instrument voor lokale overheden

De publicatie is geen eindpunt, maar dient als instrument om lokale beleidsmakers te informeren over de evoluties binnen een aantal maatschappelijke thema’s. Aan de hand van de cijfers en analyses kunnen ze zelf gericht aan de slag om te komen tot een onderbouwd beleid.

Samenwerking met vele partners

KustINzicht 2019 is een publicatie die door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) opgemaakt wordt in het kader van het Compendium voor Kust en Zee in samenspraak met de Provincie West-Vlaanderen. Het Compendium komt tot stand door een samenwerking tussen verschillende academische groepen, overheidsinstanties, middenveldorganisaties en overlegplatformen met betrekking tot de kust en de zee en wordt gecoördineerd door het VLIZ.