Jaarlijkse rede van de gouverneur ‘Het broodnodige water’ brengt gevolgen van klimaatverandering op water in beeld

Image
Carl Decaluwe

Daarin kaart de gouverneur de gevolgen aan van de klimaatverandering op het water in onze provincie. Tegelijk pleit hij voor maatregelen om tot een klimaatrobuust watersysteem te komen.

Welke gevolgen, hoe anticiperen

Door de klimaatverandering neemt het grondwater in West-Vlaanderen af en komt onze watervoorraad in het gedrang. Gouverneur Decaluwé wil maatregelen invoeren om die voorraad zo groot mogelijk te houden en hij wil technologieën inzetten om het waterverbruik te temperen.

De klimaatverandering zorgt er ook voor dat het zoutgehalte in de waterlopen stijgt. Daardoor kampen de West-Vlaamse polders met verzilting. Gouverneur Decaluwé stelt voor om een West-Vlaams Kenniscentrum Kustpolders op te richten. Dat kenniscentrum kan de verziltingsproblematiek onderzoeken, opvolgen en aanpakken.

De gouverneur pleit bovendien voor de versnelde opstart van een proefproject rond de ontzilting van zeewater. Zo kunnen oceanen in de toekomst een bron van drinkwater vormen.

Tot slot wil gouverneur Decaluwé via zeewering en via de West-Vlaamse waterhuishouding ook anticiperen op de voorspelde stijging van de zeespiegel.

Via deze link is de volledige tekst van de rede terug te vinden.

Meer info

Algemeen secretariaat provinciegouverneur Carl Decaluwé
[email protected] of
050 40 58 11