Definitieve vaststelling ‘PRUP Ter Hoeve’ in De Panne

PRUP Ter Hoeve

Op donderdag 25 maart heeft de West-Vlaamse provincieraad het PRUP definitief vastgesteld.

PRUP Ter Hoeve

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ter Hoeve’ wil de Provincie Ter Hoeve renoveren en vakantiehuisjes (niet-verplaatsbare recreatieve verblijfseenheden) toelaten in het plangebied. Er wordt in het PRUP gestreefd om een diversiteit aan overnachtingsmogelijkheden te voorzien. Daarom blijft er ook nog ruimte voor verplaatsbare constructies zoals stacaravans, mobilhomes, tentenweide, enz.

Het PRUP laat in totaal maximum 300 verblijfseenheden toe, waarvan er maximaal 100 niet-verplaatsbare vakantiehuisjes zijn. Daarnaast moet minstens 55 procent van het terrein onbebouwd en onverhard blijven. Op deze manier blijft er voldoende ruimte vrij om groenelementen te voorzien en om zoveel mogelijk regenwater te laten infiltreren in de bodem.

Omdat het plangebied gelegen is op de overgang tussen duinen en polders, wil het PRUP de duinpolderovergang zoveel mogelijk versterken door ecologische corridors aan te leggen en voldoende groenbuffers te voorzien.

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP door de provincieraad op 18 juni 2020, liep het openbaar onderzoek van maandag 7 september tot en met vrijdag 6 november.

Naar aanleiding van dit onderzoek werden 6 adviezen en 1 bezwaar/opmerking ingediend.

De adviezen en bezwaren werden inmiddels behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) waarop de nodige aanpassingen zijn aangebracht.

De belangrijkste aanpassingen werden gedaan in de stedenbouwkundige voorschriften om te verduidelijken wat er verstaan wordt onder verharde en onverharde ruimte voor de berekening van de B/T-index (bebouwing/terrein-index). Er zijn ook specifieke voorschriften toegevoegd over waterdoorlatende verhardingen op percelen voor verplaatsbare verblijfseenheden, zoals bijvoorbeeld voor stacaravans.

Vervolg van de procedure

Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen aan de Vlaamse Regering overgemaakt, die beschikt vervolgens over een termijn van 30 dagen om het PRUP al dan niet te schorsen. Het PRUP treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

De volledige plannen zijn na de definitieve vaststelling te consulteren op de website.

 www.west-vlaanderen.be/prupterhoeve