Definitieve vaststelling PRUP ‘Provinciedomein ’t Veld’ (Meulebeke, Ardooie)

Image
Brug bij 't Veld

Tegelijk keurde de provincieraad ook de aankoop goed van vier percelen met een totale oppervlakte van 2,85 ha in functie van de realisatie van dit PRUP. Deze percelen zullen op termijn dienen als uitbreiding voor provinciedomein ’t Veld. Met de twee landbouwers die de akkers momenteel pachten, wordt een loopbaanpacht afgesloten. De totale aankoopprijs voor deze percelen bedraagt 369.162,44 euro.

Inhoud PRUP

Het PRUP biedt mogelijkheden voor een uitbreiding van het provinciedomein ’t Veld in Ardooie met 5 ha extra natuurgebied ten zuiden van het bestaande natuurgebied en 13 ha natuurparkgebied tussen het bestaande natuurgebied en de Bloemgatstraat. Daarnaast wordt er 262 ha landbouwgebied herbevestigd.

In het natuurparkgebied komt er tegen 2024 een nieuwe cafetaria met terras en speelzone. Op lange termijn zijn er ook plannen voor een picknickzone, een educatieve poel, een bijenhal en een uitbreiding van het domein…

In het PRUP worden ook verschillende trage verbindingen voorzien voor wandelaars, fietsers en mountainbikers. De bedoeling is om deze verbindingen op termijn in te passen in het bestaande fiets- en wandelnetwerk rond Ardooie en Meulebeke.

Openbaar onderzoek en definitieve vaststelling

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP door de provincieraad op donderdag 26 april, liep het openbaar onderzoek van maandag 14 mei tot vrijdag 13 juli. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 4 adviezen en 21 bezwaren ingediend. De adviezen en bezwaren werden behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) en leidden tot een aantal aanpassingen.

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek

De trage verbinding langs de Veldbossen, ten zuiden van provinciedomein ’t Veld, wordt op het definitieve plan aangeduid met twee punten waartussen een verbinding moet komen. De exacte locatie van die verbinding zal later op terrein in overleg met gebruikers en eigenaars bepaald moeten worden.

De zones voor verblijfsrecreatie blijven behouden maar de stedenbouwkundige voorschriften zijn concreter gemaakt: het bebost karakter van het gebied moet behouden blijven en de maximale bebouwbare oppervlakte voor nieuwe verblijven wordt beperkt tot 60 m².

Vervolg van de procedure

Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen aan de Vlaamse Regering overgemaakt, die beschikt vervolgens over een termijn van 45 dagen om het PRUP al dan niet te schorsen. Het PRUP treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, als de Vlaamse Regering niet schorst.

Via deze link is het grafisch plan van het PRUP ‘Provinciedomein ’t Veld’ terug te vinden. De volledige plannen zijn te consulteren op de website.

 www.west-vlaanderen.be/pruptveld

Meer info

Kabinet gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Franky De Block
julie.oppalfens [at] west-vlaanderen.be of 050 40 73 33