Druk je stempel op de provincie.
MIJN PROVINCIE
Toon thema navigatie Verberg thema navigatie

wapenwet

Als commissarissen van de federale regering in de provincies, hebben de gouverneurs opdrachten gekregen om de uitvoering en de toepassing van de federale regelgeving te verzekeren. Het gaat om een heel verscheiden takenpakket, waaronder ook het domein van de wapenwetgeving valt.

De wetteksten zijn te bekijken via de website FOD Justitie.

Wijziging betreffende de wapens van Historische, Folkloristische en Decoratieve waarde (HFD-wapens)

Er is door het KB van 8/5/13 een nieuwe regeling ingevoerd voor de HFD-wapens (BS 15/5/13), die wordt toegelicht in een omzendbrief gepubliceerd in het BS van 24/5/13.

De FOD Justitie heeft een brochure gemaakt, verkrijgbaar via www.just.fgov.be, de lokale politie en de federale diensten van de gouverneur.

Gebruik vuurwapens bij herdenkingen Eerste Wereldoorlog

Dit jaar start de herdenking van honderd jaar Wereldoorlog I. Naar aanleiding hiervan worden vele herdenkingsmanifestaties gepland. Om deze manifestaties op een vlotte manier te laten plaatsvinden binnen een veilig kader dat misbruiken zoveel mogelijk uitsluit werd voorzien in een specifieke en tijdelijke uitzonderingsregeling. Deze regeling werd op 8 april 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Je vindt hierbij een overzichtelijke toelichting bij het Koninklijk Besluit van 2 april 2014. Hiernaast blijven uiteraard ook de bepalingen van toepassing uit punt 22 van de omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van de wapenwetgeving

 

Te downladen documenten - aanvraagformulieren

Het aanvraagformulier voor erkenning schietstand, handelaar en verzamelaar kan verkregen worden na contactname met de dienst wapen.

Vereiste documenten

Volgens de nieuwe wapenwet moeten er bepaalde documenten meegestuurd worden. Zo is er een medisch attest nodig, waarin staat dat u zonder gevaar voor uzelf of uw omgeving een wapen kan hanteren. In bepaalde gevallen heeft u recht op vrijstelling. U kan controleren of u in dat geval bent in de infobrochure over de wetswijziging van 22/08.
> voorbeeld van een medisch attest (pdf)

Sportschutters moeten een kopie van hun sportschutterslicentie of een attest van regelmaat opsturen. Het attest moet duidelijk vermelden hoeveel keer per week/maand/jaar u gaat schieten.

voorbeeld van een attest va nregelmaat (pdf). Attesten in een andere vorm, maar met dezelfde strekking worden ook aanvaard.

Rechten en retributies

De programmawet van 27 december 2006 heeft een nieuw hoofdstuk ingevoegd in de nieuwe wapenwet, waarbij de rechten en retributies vastgesteld worden. Vanaf 9 december 2007 zijn de bedragen aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen
De nieuwe te betalen bedragen zijn:

 • De retributies bij het indienen van de aanvraag voor één of meer wapenvergunningen bedragen 99,27 euro per aanvraag.
  Dit bedrag moet tevens betaald worden bij iedere vijfjaarlijkse controle.

  Het verschuldigd bedrag moet betaald worden bij de aanvraag, op rekening van de wapendienst bij de bevoegde gouverneur. Eens de dienst uw aanvraag ontvangen heeft, zal u uitgenodigd worden om te betalen met de vermelding van het juiste bedrag en de te vermelden referte.
 • Vergunning tot het dragen van een vuurwapen € 105,11;
 • Getuigschrift van erkenning inzake wapens en munitie:
  - € 350,36 bij de aanvraag,
  - € 350,36 bij de uitreiking;
  - € 233,57 bij de aanvraag, € 233,57 bij de uitreiking (enkel munitie);
  - € 175,18 bij de aanvraag, € 175,18 bij de uitreiking (enkel bronzen, graveren of versieren van vuurwapens of vrij verkrijgbare wapens);
 • Getuigschrift van erkenning van museum of verzameling van vergunningsplichtige wapens en munitie:
  - € 175,18 bij de aanvraag, € 175,18 bij de uitreiking;
  - € 87,59 bij de aanvraag, € 87,59 bij de uitreiking (museum of verzameling van enkel munitie voor vergunningsplichtige wapens);
 • Getuigschrift van erkenning voor het uitoefenen van beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke, culturele of niet-commerciële aard met vuurwapens;
  - € 175,18bij de aanvraag, € 175,18 bij de uitreiking
 • Getuigschrift van erkenning van een schietstand:
  - € 350,36 bij de aanvraag;
  - € 350,36 bij de uitreiking;
 • Getuigschrift van erkenning voor het vervoer van wapens en munitie
  - € 233,57 bij de aanvraag, € 233,57 bij de uitreiking
 • Europese Vuurwapenpas:
  - Vanaf 28 juli 2010 wordt geen retributie meer aangerekend voor een EVP

Aankoop wapen in het buitenland

Bij aankoop van een vuurwapen in het buitenland (EU, Noorwegen, Ijsland, Zwitserland) moet de in België verblijvende koper altijd een blauwe Europese voorafgaande machtiging voorleggen aan de verkoper.

Deze regel geldt ook binnen de Benelux en ook voor in ons land vrij verkrijgbare vuurwapens.

Voor de overbrenging van vuurwapens, onderdelen, toebehoren of munitie naar of vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie en voor de in- uit- of doorvoer van deze goederen naar of van een land buiten de Europese Unie, dient u contact op te nemen met de dienst Controle Wapenhandel van de Vlaamse overheid op basis van volgende gegevens:

Departement internationaal Vlaanderen
dienst Controle Strategische Goederen
Boudewijnlaan 30 bus 80 - 1000 Brussel
T 02 553 61 71 of 02 553 48 80
F 02 553 60 37
E csg@vlaanderen.be - W www.vlaanderen.be/csg

Contact

Dienst Wapens West-Vlaanderen
FAC Kamgebouw
Albert I-Laan 1/5 bus 6
8200 Brugge
T 050 301 611 - E patrick.bertin@ibz.fgov.be
karen.dejonckheere@ibz.fgov.be - E carine.spaens@ibz.fgov.be

FOD Justitie - Federale Wapendienst
Waterloolaan 115 1000 Brussel
F 02 542 70 34
wapens@just.fgov.be - http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/wapens/

Overige nuttige adressen

FOD Economie, FOD Economie, K.M.O.,Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Reglementering Springstoffen -
North Gate
Koning Albert II-laan 16  - 1000 Brussel
T 02 277 81 96 - F 02 277 54 14
explo@economie.fgov.be - website 

Proefbank voor vuurwapens in Luik
Rue Fond des Tawes 45 4000 Liège
T 04 227 14 55
F 04 277 81 78
E info@bancdepreuves.be
W www.bancdepreuves.be

Sportschuttersfederaties
VSK VZW: www.sportschieten.be
FROS amateursportfederatie: www.fros.be
VLAS: www.vlas.be

Sint-Hubertusvereniging
www.jachtinfo.be

contactgegevens politiezones 
www.infozone.be

Info voor bewakingsondernemingen
FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en preventiebeleid, directie private veiligheid

Meer info over wapenwetgeving vind u in de brochure over de wapenwetgeving van de FOD Justitie, 3e editie 
Let op! Het adres in de brochure achteraan onjuist is voor de West-Vlaamse wapendiensten.

Informatiecentrum Tolhuis

Jan Van Eyckplein 2 - 8000 Brugge

T 0800 20 021 | F 050 61 03 00

E provincie@west-vlaanderen.be

> andere provinciale locaties

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  by LoQutus  |  Legal Disclaimer