E-zine Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen september 2010 - jg 11, nr 3       (printversie)
INHOUD

NIEUWS UIT HET PROVINCIAAL ARCHIEF

NIEUWS UIT WEST-VLAANDEREN

GOED OM WETEN

PERSBERICHTEN EN PUBLICATIES

AGENDA

NIEUWS UIT HET PROVINCIAAL ARCHIEF
Het 'gedrukt archief' in het Provinciaal Archiefgebouw

De Archiefdienst bewaart vrij omvangrijke reeksen gedrukte boekwerken. Al de reeksen samen nemen 35 meter rekruimte in. Het gaat om verschillende officiële Provinciale publicaties.
- Het ‘Receuil des arrêtés, décisions, lettres et autres actes de la préfecture du Département de la Lys’/‘Mémorial administratif de la Province Occidentale’/‘Bestuursmemoriaal van de Provincie West-Vlaanderen’ (van 1802/1803 tot 2003) is te vergelijken met het ‘Belgisch Staatsblad’: het bevat alle regelgeving die uitgaat van de Provincie, omzendbrieven en mededelingen van de Provinciegouverneur, de besluiten van de Provincieraad en de Provinciale begroting.
- Het ‘Rapport sur l’état de l’administration dans la Flandre Occidentale’/‘Stand van het Bestuur in West-Vlaanderen’ (van 1836 tot 2001) geeft een jaarlijks overzicht van het bestuurlijk handelen in de Provincie. Het bevat cijfers over de bevolkingstoestand; verslagen over de nationale, provinciale en gemeentelijke verkiezingen; overzichten van de samenstelling van de Provincieraad, de Deputatie en de administratie; de samenstelling van de lokale besturen; allerlei rapporten over de werkdomeinen waarin het Provinciebestuur opgetreden heeft: welzijn, volksgezondheid, onderwijs, erediensten, cultuur, gebouwen en werken, vervoer en communicatie, handel en nijverheid, landbouw, militie en veiligheid. Van 1963 tot 1998 is er afzonderlijk en afgesplitst het ‘Jaarverslag van de Provinciale dienst voor Cultuur’ en van 1971 tot 1996 het eveneens jaarlijkse ‘Aspecten van de Landbouw in West-Vlaanderen’.
- De ‘Procès-verbaux des scéances du Conseil Provincial’/‘Notulen van de Provincieraad’ (van 1836 tot 2001) brengen de neerslag van de beraadslagingen, discussies en beslissingen tijdens de Provincieraadszittingen; van 1998 tot 2001 zijn er daarnaast afzonderlijk ‘Commissieverslagen van de Provincieraad’ en een ‘Bulletin van vragen en antwoorden’. - De ‘Verslagen der zittingen van de Bestendige Deputatie des Provincieraads van West-Vlaanderen’ hebben slechts van 1859 tot 1865 bestaan; zij bevatten in een opsomming verkort weergegeven de beslissingen van de Deputatie genomen tijdens haar wekelijkse vergaderingen. - De ‘Begroting’/het ‘Budget’ (van 1916 tot heden) bevat jaarlijks per begrotings- of budgetartikel de kredieten die voor het Provinciaal handelen voorzien zijn. Sommige van deze in druk verschenen boekenreeksen (notulen en verslagen van Provincieraad en Deputatie; Provinciaal budget) vormen niet meer dan een bijkomende en misschien gemakkelijker toegang op elders in het Provinciaal Archief voorkomende documenten. Andere boekenreeksen (Bestuursmemoriaal; Stand van het Bestuur) zijn uniek en bevatten een schat aan cijfermatige en andere gegevens, die statistisch- en lange termijnonderzoek mogelijk maken. Enkele publicaties worden nu niet meer opgemaakt of zijn ingevolge de informatisering alleen nog digitaal ter beschikking. ‘Stand van het Bestuur’ is – helaas – verdwenen. Een beperkt alternatief vormt nu de jaarlijkse ‘Beleidsnota’ bij het budget. Daarin beschrijven alle Provinciale diensten hun werkintenties en acties voor een komend budgetjaar gekoppeld aan hun voorziene kredieten. Van het ‘Bestuursmemoriaal’ en van het ‘Budget’ zullen zeker voorlopig nog papieren exemplaren in het Provinciaal Archief bijgehouden worden.
(Johan Vannieuwenhuyse)
Niet minder dan 79 Provinciale documenten en dossiers uitgeleend voor de tentoonstelling 'Zwinstreek in VERVOERing'

Van 26 juni tot 14 november 2010 loopt in Sincfala. Museum van de Zwinstreek (Pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist) een tentoonstelling in het kader van ‘125 jaar Kusttram’. De klemtoon ligt op de uitbouw en de exploitatie van het tramwegennet in Knokke, Heist en de bredere Zwinstreek. Er werden hiervoor hoofdzakelijk kaarten en plannen, maar ook technische tekeningen en enkele andere documenten uitgeleend die bewaard worden in het archiefbestand TTO-Noordzee/buurtspoorwegen van het Provinciaal Archief.
(Johan Vannieuwenhuyse)
Thema's ter bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek

In zitting van 8 juli 2010 keurde de Deputatie een geactualiseerde lijst van onderzoeksthema’s goed die in aanmerking komen voor subsidiëring in het kader van het Provinciaal reglement betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek.
Vanuit de Archiefdienst zijn weerhouden:
1. Onderzoek naar dubbele documentenvorming betreffende de toezichtopdrachten in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen en de archieven van COO’s/OCMW’s, en voorstellen ter bewaring of vernietiging van dossiers.
2. Onderzoek naar dubbele documentenvorming betreffende de toezichtopdrachten in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen en de archieven van kerkfabrieken en gelijkaardige instellingen bij andere erkende erediensten, en voorstellen ter bewaring of vernietiging van dossiers.
3. Onderzoek naar dubbele documentenvorming betreffende de toezichtopdrachten in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen en de archieven van polders en wateringen, en voorstellen ter bewaring of vernietiging van dossiers.
4. Onderzoek naar de taken en de daaruit voortvloeiende documentenvorming in de voormalige Provinciale 1ste Afdeling. 5. Analyse van documenten- en dossiervorming vandaag bij de ambtenaren van de dienst MiNaWa (Milieu, Natuur en Waterbeleid). 6. Analyse van documenten- en dossiervorming vandaag bij de ambtenaren van de Groendienst. 7. Analyse van documenten- en dossiervorming vandaag bij de ambtenaren van de dienst DRuM (Ruimtelijke Planning en Mobiliteit). 8. Analyse van documenten- en dossiervorming vandaag bij de ambtenaren van het Provinciebedrijf Westtoer. 9. Analyse en inventarisering van een archiefbestand betreffende de buurtspoorwegen. 10. Analyse en inventarisering van een archiefbestand van de Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen vzwd. 11. Onderzoek naar bestaande educatieve projecten in West-Vlaamse archiefdiensten en uitwerken van een model voor educatieve werking in archieven. 12. Onderzoek naar de gebruikers van de georganiseerde archiefdiensten (openbare en private) in West-Vlaanderen.
(Johan Vannieuwenhuyse)
Stand van zaken uitbouw Provinciaal Archiefnetwerk-Probat in West-Vlaanderen

De omzetting van Probat (Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen) naar een webapplicatie die de internationale archiefstandaarden volgt, is volop bezig. Volgens de huidige timing wordt de invoermodule online gezet in de loop van september. Kort nadien zal de databank via een specifieke website geraadpleegd kunnen worden.
Nieuws over het archiefpersoneel

Ruth Versteyhe, adjunct-adviseur in startbaan, bekwam een aanstelling als archiefconsulente bij het OCMW-archief Gent en verliet voortijdig de Archiefdienst op 15 juni 2010. Met ingang van 16 juni kwam een einde aan het wep-plus contract van Sabine Tresy.
Sinds 1 september 2010 is Thomas Bertrem voltijds in dienst getreden als adjunct-adviseur met een contract van bepaalde duur (startbaanovereenkomst voor een jaar). Thomas is master Geschiedenis (Universiteit Gent) en master na master Archivistiek: Erfgoed en Hedendaags Documentbeheer (Vrije Universiteit Brussel). Hij kreeg als taken: het inventariseren van historische archiefbestanden, het verrichten van opzoekingen in de documenten en het mee ondersteunen van de werking in de Fernand Peutemanleeszaal. Zijn eerste concrete opdracht bestaat erin het privaatrechtelijk archief van de Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen vzwd (betreffende West-Vlaanderen, vanaf 1931) te inventariseren en toegankelijk te maken.
(Johan Vannieuwenhuyse)
NIEUWS UIT WEST-VLAANDEREN
Stadsarchief Harelbeke digitaliseert fotoarchief Anckaert

Vorig jaar besliste het Stadsbestuur van Harelbeke om het fotoarchief van Marcel Anckaert aan te kopen. Marcel Anckaert was fotograaf voor de krant ‘Het Volk’ van 1948 tot 1991. Het resultaat daarvan is een verzameling van bijna 4.000 fotonegatieven met betrekking tot Harelbeke, Bavikhove en Hulste. Zowat alles wat in groot Harelbeke te beleven viel, komt zo in beeld: gouden bruiloften, voetbal, de bouwbeurs, grote werken, … . Omdat de negatieven kwetsbaar en moeilijk te bekijken zijn, werden ze door de firma Sercu gedigitaliseerd. De foto’s kunnen nu digitaal bekeken worden in de Archiefdienst. Intussen wordt gewerkt aan een beknopte inventaris. Daarin worden per foto het jaartal, het onderwerp en de plaats beschreven. Men kan reproducties van de foto’s meekrijgen op een zelf meegebrachte USB-stick tegen de kostprijs van een kopie (0,10 euro). Er wordt nadrukkelijk gevraagd om bij publicatie telkens de bron te vermelden: ‘Stadsarchief Harelbeke Fonds Marcel Anckaert’.
Het Stadsarchief ontving eerder al de foto’s van Noël Samaille. Hij was jarenlang fotograaf voor het dagblad ‘Vooruit’. Aangezien het hier om afdrukken van originele foto’s gaat, is het niet onmiddellijk nodig om deze te digitaliseren. Het fotoarchief van Roger Ostyn, dat vooral uit dia’s bestaat, is dan weer wel digitaal te bekijken. En ook de verzameling prentbriefkaarten van het Stadsarchief over groot Harelbeke wordt ingescand.
Volgend jaar plant de heemkundig kring De Roede van Harelbeke een publicatie met fotomateriaal uit deze verzamelingen. Op heel wat foto’s staan onbekende personen. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om deze foto’s door iedereen te laten raadplegen via een online beeldbank en waarbij men commentaar bij de foto’s kan geven.
Wie zelf ook een interessante fotocollectie heeft en daar niet goed raad mee weet, kan steeds terecht in het Stadsarchief Harelbeke. Daar worden alle stukken met de grootste zorg bewaard. Er is keuze tussen twee formules: schenken of in bruikleen geven. Wie beslist om te schenken staat alle rechten af, maar de naam van de schenker wordt wel steeds vermeld. Wie foto’s in bruikleen geeft, blijft eigenaar van de foto’s. Wie de foto’s liever zelf bijhoudt, kan ze tijdelijk aan het Stadsarchief ter beschikking stellen om in te scannen. Contacteer voor meer info:
archief@harelbeke.be.
(Frederik Bossuyt, Stadsarchief Harelbeke)
Oorkonde en oorlogsdagboek geschonken aan Stadsarchief Ieper

Een Duitser wiens vader soldaat was in de Eerste Wereldoorlog heeft aan het Stadsarchief Ieper een oorkonde uit de 14de eeuw en het oorlogsdagboek van zijn vader geschonken. De oorkonde behoorde toe aan de verdwenen abdij van Mesen en werd begin 1915 door de soldaat meegenomen uit het verwoeste archief van de abdij. In het oorlogsdagboek noteerde de soldaat zijn belevenissen aan het front.
(Bron:
http://kw.rnews.be/nl/regio/wvl/nieuws/algemeen/stadsarchief-krijgt-waardevolle-documenten-van-zoon-duits-soldaat/article-1194756040897.htm)
Archief van de Commissie Burgerlijke Godshuizen door het OCMW overgedragen aan het Stadsarchief Ieper

In 1797 werd in Ieper de Commissie Burgerlijke Godshuizen opgericht, een van de twee voorlopers van het huidige OCMW. Deze commissie ontstond als koepel voor de verschillende oude godshuizen, zoals het Sint-Jansgodshuis, Godshuis Nazareth, enz. Hun voornaamste taken omvatten armenzorg, ziekenzorg, ouderenzorg en armenonderwijs.
Al in 2006 werd het archief van de godshuizen van voor de Franse Revolutie aan het Stadsarchief overgedragen. Het oudste stuk uit dit archief dateert van 1208. Onlangs werd ook het archief van de periode 1797-1926 in bewaring gegeven.
Het archief is van onschatbare waarde. Het biedt een kijk op het alledaagse leven van 19de-eeuwse Ieperlingen en biedt een antwoord op vragen zoals: wie was ingeschreven bij de Lamotteschool, wie stond er in de rij aan te schuiven voor de brooduitdelingen in Dikkebus, wie moest worden verzorgd in het hospitaal, wie werd er te vondeling gelegd, enz.
Het archief omvat notulenboeken (1805-1838), rekeningen (1802-1921), landboeken (19de eeuw) en diverse dossiers. Daarnaast zijn er diverse documenten terug te vinden van andere instellingen: de godshuizen, onderwijsinstellingen (Looie, Lamotten, Arme Knechtenschool, e.a.), begijnhof, Godtschalk, leenbeurs, enz. Ook de archieven van de Burelen van Weldadigheid van Dikkebus, Elverdinge, Ieper, Vlamertinge en Voormezele zijn hierin opgenomen. Topstukken zijn de documenten van het ‘Kranzinnigengesticht’. In 1846 werd in de Lange Torhoutstraat een nieuw onderkomen gebouwd voor psychiatrische patiënten. Daar werden net voor de Eerste Wereldoorlog 350 personen verzorgd. Na WO I werd het instituut niet heropgebouwd; op de gronden herrees het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal. Het archief van de psychiatrische instelling is quasi volledig: patiëntendossiers (1852-1919), inschrijvingsregisters (1872-1919), medische registers (1867-1878) en andere stukken betreffende de zorg voor de krankzinnigen.
(Jochen Vermote, Stadsarchief Ieper)
Archief wederopbouwarchitect Jules Coomans in het Stadsarchief Ieper

De achterkleinkinderen van architect Jules Coomans hebben zijn archief geschonken aan de Stad. Coomans drukte als architect zijn stempel op Ieper tijdens de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. Al vóór WO I bestudeerde en restaureerde hij Ieperse monumenten. Zijn vooroorlogse bouwtekeningen hielpen hem bij de latere wederopbouw van het historische stadscentrum, met onder meer de Lakenhallen en de Sint-Maartenskathedraal. Na de dood van Jules Coomans raakte zijn archief verspreid over zijn nazaten. Zijn twee achterkleinkinderen hebben deze verzameling nu overgedragen aan het Ieperse Stadsarchief.
Bijna een eeuw na de wederopbouw moeten verschillende gebouwen die destijds gerestaureerd werden opnieuw onder handen genomen worden. Het originele archiefmateriaal is daarbij een onmisbare informatiebron.
(Bron:
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=TA2PV42I)
Stad Kortrijk krijgt archief Joris Vandorpe

Het persoonlijke archief van voormalig ACV-vakbondsleider en gemeenteraadslid Joris Vandorpe werd door zijn familie geschonken aan de Stad Kortrijk. De Kortrijkzaan overleed twee jaar geleden op 88-jarige leeftijd. Hij was een ex-vlasser en een gewezen bokser, en was betrokken bij de oprichting van de Hallen (Expo), de werken voor de toenmalige E3 (nu E17), de oprichting van de intercommunale Leiedal en de uitbouw van het vlasmuseum. Over al die projecten verzamelde hij informatie.
Antoon Vandorpe heeft het archief namens alle kinderen van Joris Vandorpe aangeboden aan de Stad. Het zal bewaard worden in het Stadsarchief Kortrijk.
(Bron: ‘Het Laatste Nieuws’, 10.05.2010 en ‘Het Nieuwsblad’, 08.05.2010)
Ontsluiting archief familie de Bethune

Al sinds de 18de eeuw speelt de familie de Bethune een belangrijke rol in het politieke, economische en artistieke leven van de regio Kortrijk en bij uitbreiding Vlaanderen. De familie heeft steeds nauwgezet geschreven en gedrukte documenten bewaard, wat resulteerde in een unieke archief- en bibliotheekcollectie van ca. 1.300 strekkende meter.
Het rijke familiearchief gaat terug tot 1724. De briefwisseling; de dossiers over de politieke functies van verschillende familieleden, over verenigingen, over de onroerende goederen, over de economische activiteiten, enz. bieden een uitzonderlijke kijk op het dagelijkse leven van de adellijke familie. Ook het archief van familielid en architect Jean-Baptiste Bethune (1821-1894) is een rijke onderzoeksbron. De bibliotheek kenmerkt zich door haar verscheidenheid.
Om die unieke documenten op een goede manier te bewaren, te ontsluiten en bij een breder publiek bekend te maken, ging in juli 2009 met de steun van de Vlaamse overheid een project van start. In nauwe samenwerking met FARO, Erfgoedbibliotheek Vlaanderen, Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, Erfgoedcel Kortrijk en KADOC-KULeuven optimaliseert de Stichting de Bethune de ontsluiting en valorisatie van het archief en de bibliotheek. Het archief wordt ontsloten via de databank Scope, die de internationale standaarden inzake archiefontsluiting volgt. Voor de ontsluiting van de bibliotheek is gekozen voor de digitale bibliotheekcatalogus Aleph. Een website zal de familiegeschiedenis, de collecties en de activiteiten van de Stichting de Bethune in de kijker plaatsen. Het project moet als voorbeeld dienen voor andere zelfstandig bewaarde familiearchieven in Vlaanderen.
(Bron: G. Vlaemynck, De familie de Bethune: archief en bibliotheek. Ontsluiting en publieke valorisatie, in ‘KADOC-nieuwsbrief’, (2010) nr. 4, 4-9)
Stadsarchief Poperinge en Gemeentearchief Vleteren op het web

Het Stadsarchief van Poperinge heeft een nieuw webadres:
http://www.poperinge.be/NL/pagina/838/stadsarchief/. Je vindt er onder meer het recente archievenoverzicht, dat een systematische opsomming geeft van de aanwezige archiefbestanden en verzamelingen en de basis vormt voor elke historische opzoeking omtrent Poperinge.
Sinds kort staat ook informatie over het Gemeentearchief van Vleteren online:
http://www.vleteren.be/item.php?itemno=4_151&lang=NL.
(Tijs Goethals, Stadsarchief Poperinge/Gemeentearchief Vleteren)
Parochie geeft archief in bewaring aan Stad Roeselare

Het archief van het Kerkbestuur en van de Parochie Sint-Petrus en Paulus in Rumbeke werd in bewaring geven aan het Stadsarchief Roeselare. Het archief bleef tot 2005 bewaard in de pastorie in Rumbeke en verhuisde daarna naar de pastorie in Oekene.
Het Bisdom, het Kerkbestuur van Sint-Petrus en Paulus en het Stadsbestuur bereikten een akkoord om het archief in bewaring te geven aan het Stadsarchief. Daar kan het veiliger bewaard worden en zal het ook beter toegankelijk zijn voor het publiek. De Stad verbindt er zich toe de nodige investeringen te doen om het archief op een verantwoorde manier te ontsluiten. De overeenkomst geldt voor 25 jaar, maar kan stilzwijgend verlengd worden.
De archiefstukken geven een vrij goed beeld van het religieuze leven in Rumbeke van de 17de eeuw tot het midden van de 20ste eeuw. Het oudste stuk is een kerkrekening die dateert van 1594. Het archief bestaat uit doopregisters (1800 tot 1937), huwelijksregisters (1808 tot 1957), begrafenisregisters (1808 tot 1973), misintenties (1937 tot 1945), kerkrekeningen (1594 tot 1789), stukken van verscheidene congregaties en genootschappen, sermoenen van pastoors, documenten over het kerkgebouw van Rumbeke en manuscripten van pastoor Valcke uit de 18de eeuw.
Het Stadsbestuur hoopt dat andere kerkbesturen en parochies het voorbeeld van Sint-Petrus en Paulus zullen volgen.
(Bron:
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=RU2QMS3L&subsection=100)
Van paardenmiddel tot paardendokter

Van 15 april tot 15 mei 2011 is in Waregem ‘Van paardenmiddel tot paardendokter’ te zien, een tentoonstelling over de geschiedenis van de paardenzorg en -geneeskunde. Het project wordt gerealiseerd door het Stadsarchief van Waregem, dat hiervoor kan rekenen op de medewerking van internationale projectpartners. De tentoonstelling toont de evolutie in de paardengeneeskunde met het verhaal van de niet-gediplomeerde paardenmeester of hoefsmid-veearts uit de 19de eeuw, over de plattelandsveearts tot de veearts-universiteitsprofessor in het midden van de 20ste eeuw. Een andere interessante invalshoek vormen de zogenaamde ‘paardenmiddelen’. Al in de middeleeuwen had men voor elke aandoening wel een helend middel. Zo kreeg een paard met kwetsuren aan de hoeven schoenen gevuld met een mengsel van smout en geplette bonen aangebonden. Voor een paard met krampen bleek een wasbeurt met opgewarmde verse mannenurine het ultieme verzachtende middel. Elixir d’Anvers werd gebruikt als reddend middel tegen koliek bij paarden.
Er worden unieke stukken uit de collecties van de faculteiten diergeneeskunde van Utrecht en Gent getoond. Toch is het Stadsarchief van Waregem nog op zoek naar divers materiaal dat een meerwaarde kan betekenen voor de tentoonstelling: materiaal in verband met geneeskunde en verzorging van landbouwpaarden, racepaarden en recreatiepaarden; archief van voormalige dierenartsen; informatie over rijksveeartsenij, paardenmarkten, hengstenkeuringen, enz. Heel specifiek wordt gezocht naar handels- en reclamekaarten van dierenartsen, 19de-eeuwse registers waarin veeartsen bijhielden welke medicijnen toegediend werden, onderwijsplaten over de anatomie van het paard en remedieboeken. Ook anekdotes, foto’s, affiches, voorwerpen, prentbriefkaarten, persberichten, boeken en facturen die een link hebben met de geschiedenis van de paardengeneeskunde zijn welkom. Voor een compilatiefilm worden nog oude amateurfilmpjes over paardenverzorging en -geneeskunde gezocht.  Wie bruikbaar materiaal of nuttige contactgegevens heeft, kan contact opnemen met: Stadsarchief Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem, tel. 056 62 12 18,
archief@waregem.be, www.waregem.be/archief.
(Sandrin Coorevits, Stadsarchief Waregem)

Cahier 'Wereldoorlog Eén in Wervik en Geluwe'

In 2009 ging een wetenschappelijk medewerkster aan de slag met het Eerste Wereldoorlog-archief van Wervik en Geluwe. Het resultaat was een overzichtelijke inventaris tot op stukniveau. Het doel was om wetenschappelijke medewerkers, heemkundigen, studenten en andere belangstellenden actief met dit archief te laten werken.
De ‘werkgroep WO I uit Wervik en Geluwe’ zat intussen niet stil en startte eind 2009 zelf met de uitgave van een aantal cahiers rond het verhaal van de Eerste Wereldoorlog in Wervik en Geluwe. Aan de hand van tal van archiefdocumenten vertellen ze het verhaal van de permanente Duitse militaire aanwezigheid, het verhaal van de Wervikanen en Geluwnaren, en de vlucht en evacuatie van duizenden inwoners.
In het eerste cahier – beschikbaar vanaf november 2010 – spitsen specialisten zoals Roger Verbeke, Dirk Decuypere, Raoul Masschelein en André De Cooman zich voornamelijk toe op het Duitse militaire verhaal. Wervik en Geluwe hebben als ‘Duitse gemeenten’ net achter het front een eigen verhaal te vertellen. Duitse militairen werden in grote getale aangevoerd vanuit het Duitse Rijk en verbleven soms enkele maanden in deze gemeenten. Zij lieten er het leven of keerden met hun verhaal terug naar huis. Het eerste cahier is een boeiende aaneenschakeling van feiten en verhalen, ondersteund met tal van foto’s en kaarten uit het rijke WO I-archief van Wervik en Geluwe.
Meer info: Cultuurdienst Wervik,
cultuur@wervik.be of http://cultuur.wervik.be/.
(Steven Masil, cultuurbeleidscoördinator - coördinator cel vrije tijd Stad Wervik)

Samenwerking Erfgoedcel CO7 en projectvereniging Hout- en Blooteland

De Hout- en Blootelandgemeenten (Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Lo-Reninge) hebben op maandag 5 juli 2010 een unieke samenwerkingsovereenkomst getekend met de CO7-gemeenten (Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke). Hierdoor wordt het project ‘Westhoek Verbeeldt’ uitgebreid van 7 naar 11 gemeenten.
Erfgoedcel CO7 en projectvereniging Hout- en Blooteland willen de regionale beeldbank verder vorm geven door samen met vrijwilligers het bedreigde particulier beeldmateriaal van de regio op te sporen, te bewaren en te ontsluiten. De 4 nieuwe gemeenten zullen dezelfde werkwijze volgen die nu al zijn vruchten afwerpt in de CO7-gemeenten. Op die manier wordt een uniforme inventarisatie van het erfgoed gegarandeerd.
Binnenkort kan men dus nog meer beelden bekijken van 11 Westhoek-gemeenten op
http://www.westhoekverbeeldt.be!
(Jasper Verplancke, projectcoördinator intergemeentelijke erfgoedvereniging Hout & Blooteland)
Vernieuwde cursus Archiefbeheer - instap afgerond

Vanaf dit werkjaar werd de Provinciale cursus Archiefbeheer (School voor Bestuursrecht) grondig hervormd. Er is nu een instapmodule van 12 lesuren waarin archiefregelgeving en -organisatie, omgang met documenten in de dynamische fase, voorbereiding op de archivering en een grondig plaatsbezoek aan een archiefdienst opgenomen zijn. De eindevaluatie gebeurt op basis van een beknopt eindwerkje dat het documenten- of archiefbeheer binnen de eigen dienst beschrijft en drie verbeterpunten bespreekt.
De instapmodule verleent toegang tot een specialisatiemodule van 18 lesuren waarin behandeld worden: archiefterminologie, archiefdeontologie, vakliteratuur, de taken van een archiefdienst, archiefreglementering, inrichting van de archiefbewaarplaats, preservering, conservering en restauratie, ordening, beheer en beschrijving van statisch archief, en informatietechnologie in het archief. Na de theorie is een stage voorzien van 5 dagen (1 dag observatie en 4 dagen doestage) in een West-Vlaamse archiefdienst onder leiding van een mentor. De eindbeoordeling gebeurt aan de hand van het stageverslag.
Eind juni 2010 is de instapmodule beëindigd. Er waren 19 cursisten ingeschreven; 18 legden uiteindelijk een eindwerkje voor en allen zijn geslaagd. De specialisatiemodule vangt aan op 5 oktober eerstkomend.
(Johan Vannieuwenhuyse)

Tweede editie van een West-Vlaamse opleiding in toegepaste restauratie

Syntra West en Cores (Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief) bieden van september 2010 tot juni 2012 opnieuw in modules en dagonderwijs drie praktijkgerichte ondernemersopleidingen aan. Wie slaagt voor alle modules van een opleiding bekomt een getuigschrift. Wie daarbij ook nog de module bedrijfsbeheer met vrucht beëindigt, krijgt een diploma.
Het betreft opleidingen tot restauratievakman van boeken en archief, handboekbinder en restauratievakman van papier. De lessen gaan door op de campus Brugge van Syntra West (Spoorwegstraat 14 te Sint-Michiels). Meer inlichtingen zijn te bekomen op tel. 050 40 30 60 of via mail bij
julie.herreboudt@syntrawest.be en pascale.martin@syntrawest.be.
(Johan Vannieuwenhuyse)

GOED OM WETEN

Presentaties studiedag 'Substitutie: magda?' online (Brussel, 1 april 2010)

Op 1 april organiseerde de werkgroep Automatisering van de VVBAD de studiedag 'Substitutie: magda?'. Wie er toen in het Rijksarchief in Brussel niet bij kon zijn, of wie de presentaties nog eens wil bekijken en beluisteren, kan terecht op
http://www.vvbad.be/substitutie of op http://www.slideshare.net/VVBAD. Daar vindt u de slidecasts (een combinatie van podcasts en powerpointpresentaties) van de studiedag.
(Bron: ‘VVBAD-Nieuwsbrief’, (27 april 2010))

Verslag 'Dag van de Nieuwste Geschiedenis - Persoonlijke herinneringen, persoonsarchieven en historisch onderzoek' (Gent, 24 april 2010)

De archiefsessie tijdens de ‘Dag van de Nieuwste Geschiedenis’ onder de kundige leiding van Jan Stuyck (VVBAD-werkgroep Privaatrechtelijke Archieven) werd bijgewoond door 25 archivarissen en onderzoekers.
In een eerste referaat pleitte Godfried Kwanten (Kadoc) ervoor persoonsarchieven niet anders te behandelen dan de overige archiefbestanden, maar ze wel actief op te sporen en te verwerven. Hij vertaalde een aantal archivalische basisbegrippen naar de persoonsarchieven toe en illustreerde ze met Kadoc-voorbeelden. Inzake ‘herkomst en context’ zou de archivaris bij verwerving zoveel mogelijk moeten registreren: niet alleen de volgorde van de documenten en dossiers, maar ook de verhalen rond de overdracht, de emoties, enz. De ‘structuur en oorspronkelijke orde’ dienen zoveel mogelijk gerespecteerd te worden, ook al is die ordening niet altijd logisch of volgens de archivalische regels. ‘Selectie’ zou zeer behoedzaam, in overleg met collega-archivarissen en onderzoekers, dossier per dossier moeten gebeuren. Krantenknipsels en documentaire collecties worden liefst behouden en indien ze toch zouden verwijderd worden, steeds geregistreerd. Er kan gedacht worden steekproefgewijs te bewaren, bijvoorbeeld bij dossiers van dienstbetoon. De spreker durfde geen standpunt in te nemen inzake selectie op bestandsniveau, waarbij enkel typearchieven bewaard worden en de overige verwijderd. Hij vreest dat bij het wegwerken van bestanden meteen ook allerlei levensverhalen verdwijnen; anderzijds kunnen archiefdiensten de toevloed van persoonsarchieven in de toekomst misschien niet aan. De uiteenzetting werd afgesloten met enkele beschouwingen. Om kennis te verwerven over personen is het nodig de archieven steeds gecombineerd te beschrijven samen met eventueel aanwezige bibliotheekboeken, voorwerpen en ander bezit. Geautomatiseerde ontsluitingsaanpak kan daarbij hulp bieden. Omdat grondige beschrijvingen steeds veel personele inzet vergen, komt men daar niet altijd toe. De voorkeur dient toch steeds uit te gaan naar het toegankelijk maken van veel bestanden op een algemener niveau, eerder dan één bestand zeer diep te ontsluiten. Een laatste bedenking betrof de huidige zich vormende persoonsarchieven, die een mindere kwalitatieve en relevante inhoud lijken op te leveren: contacten tussen personen verlopen nu zeer veel per e-mail en worden die dan wel bewaard; worden er nog wel egodocumenten aangemaakt…?
Rudolf Dekker (Universiteit Rotterdam) stelde zijn project voor, waarbij de in Nederland bewaard gebleven egodocumenten (autobiografieën, dagboeken en memoires) in handschrift of in druk systematisch geïnventariseerd worden. Verder beschreef hij kort het onderzoek van Arianne Baggerman naar de egodocumenten als historische bronnen.
Als derde sprak Peter Vandekerckhove (scenarioschrijver en regisseur) over zijn aanpak bij het opzetten van het boek en de televisieserie ‘Meneer Doktoor’ die verhalen brengen van huisdokters in het midden van de 20ste eeuw en waarvoor hij 62 personen interviewde.
Na de lezingen ontspon zich een interessante discussie tussen archivarissen en onderzoekers omtrent de benadering van persoonsarchieven en van egodocumenten, de registratie ervan, de selectie erin, het belang en de betekenis van interviews, enz. De discussie reikte niet direct oplossingen aan, maar wel zeer veel thema’s die voor verder nadenken en bestuderen in aanmerking komen. De archiefsessie en de ‘Dag van de Nieuwste Geschiedenis’ bewijzen dat overlegfora tussen archivarissen en onderzoekers zeer zinvol zijn en eigenlijk meer zouden moeten georganiseerd worden.
(Johan Vannieuwenhuyse)

Roelof Koops, directeur van het Zeeuws Archief met pensioen

Op 17 juni 2010 vond in Middelburg (Nederland) een feestelijk afscheid plaats van Roelof Koops naar aanleiding van zijn pensionering. Het beroepsleven van Roelof speelde zich – op een korte excursus in Den Haag na – 36 jaar lang af in dienst van het Rijksarchief in Zeeland. Onder zijn leiding vond in 2000 een fusie plaats tussen het Rijksarchief en de Gemeentearchieven van Middelburg en Veere. De nieuwe organisatie kreeg een zelfstandig statuut en een eigen benaming: het Zeeuws Archief. Terzelfder tijd verhuisde het archief van het Abdijcomplex in Middelburg naar het monumentale Van der Perrehuis met annex nieuwbouw-archiefdepot. Roelof slaagde er met zijn medewerkers in de instelling van een eerder ‘slapend’ gegeven te transformeren in een echte publieksgerichte cultureel-erfgoedorganisatie.
Met de cursisten van de opleiding Archiefbeheer (Provinciale School voor Bestuursrecht) werd jarenlang als afsluitmoment van de cursus een uitgebreid geleid bezoek aan het Rijksarchief in Zeeland-Zeeuws Archief gebracht. De Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen mocht als één van de partners samenwerken met het Zeeuws Archief in het kader van het Euregioproject ‘Zeeuws-Vlaanderen Nederlandsch!’, dat als eindproduct een historisch-documentaire film opleverde over de pogingen van België om Zeeuws-Vlaanderen te annexeren na de Eerste Wereldoorlog. Ten slotte is er ook het Zeeuws-Vlaams Archivarissenoverleg, dat dit jaar reeds voor de 27ste keer plaats vindt en waar Roelof de bezielende kracht van was.
Roelof, bedankt voor de fijne samenwerking en het ga je goed in de komende meer rustige jaren.
(Johan Vannieuwenhuyse)


Foto: Eline de Graaf

10 jaar 'Initiatie Archiefkunde'

Al sinds 2000 organiseert de Bibliotheekschool Gent de opleiding Initiatie Archiefkunde. Jaarlijks zijn er een 15-tal cursisten. De opleiding richt zich tot al wie belangstelling heeft om te functioneren in het archiefbeheer en het dynamisch documentenbeheer of tot wie reeds een taak vervult in het Vlaamse archiefwezen, maar nog geen adequate scholing heeft gevolgd.
De docenten reiken elementaire basiskennis en -vaardigheden aan om als archiefmedewerker taken te kunnen verrichten op het gebied van materiële zorg, depotbeheer en dienstverlening.
De opleiding is opgebouwd uit vijf eenheden (oriëntatie in het archiefwerk, verwerken en beheren van archiefstukken, ontsluiten van archiefstukken, materiële zorg, publieksbereik, inlichtingenwerk en beschikbaarstelling) en omvat 200 lestijden, gespreid over twee semesters. De kennis en vaardigheden worden op een zo praktisch mogelijke wijze aangebracht. Er zijn studiebezoeken voorzien en de lessen worden waar mogelijk georganiseerd op verplaatsing, in de archieven zelf, waar de verkregen kennis in praktijk omgezet kan worden.
Meer info op
http://www.vspw.be/opleidingen/bibliotheekschool/initiatie_archiefkunde.

Nieuwe opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed

Vanaf september 2010 organiseert de Bibliotheekschool Gent een opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed. De opleiding richt zich tot al wie momenteel werkzaam is in de sector en instaat voor het behoud en beheer van het roerend erfgoed van zijn instelling.
De opleiding bestaat uit 6 modules en omvat in totaal 240 lestijden, gespreid over twee semesters. Men krijgt de kennis en vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor de goede preventieve zorg van het materiële erfgoed. Het is geen restauratiecursus! Op het programma staan de volgende vakken: oriëntatie erfgoedsector, materialen, bewaaromgeving en omgaan met de collectie.
Wie de opleiding met goed gevolg heeft voltooid, krijgt het Certificaat Behoudsmedewerker Erfgoed.
(Bron:
http://www.vspw.be/opleidingen/bibliotheekschool/behoudsmedewerker_erfgoed)

Het decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking of 'het Archiefdecreet' in voege

Met de bekendmaking in het ‘Belgisch Staatsblad’ van 5 augustus 2010 (blz. 50321-50327) is het Vlaams Archiefdecreet in werking getreden. Enkel het artikel 9 (over de externe audit van het archiefbeheer bij de zorgdragers) zal pas op een latere datum door de Vlaamse Regering doorgevoerd worden.
Samengevat is met het Archiefdecreet:
- eenduidig de archiefzorg of de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer toegewezen (artikels 5 en 6);
- het archiefbeheer of de praktische uitvoering van de archiefzorg kwaliteitsvol opgezet (artikel 5 § 2 en artikels 7, 8 en 9);
- ondersteuning geboden voor archiefzorg en archiefbeheer (artikel 10);
- de selectie en vernietiging van archiefdocumenten sluitend geregeld (artikels 11 en 12);
- de toegang tot archiefdocumenten gerealiseerd (artikels 13, 14 en 15);
- een centrale en structurele ontsluiting van archiefdocumenten ingericht (artikel 16).
(Johan Vannieuwenhuyse)

Twee nieuwe cultureel-erfgoedconvenants

Onlangs sloot de Vlaamse Regering twee nieuwe erfgoedconvenants af voor de beleidsperiode 2010-2014: met de intergemeentelijke projectverenigingen k.ERF (Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie) en Viersprong – Land van Rode (Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem).
Er zijn reeds eerder voor de beleidsperiode 2009-2014 zeventien convenants (waaronder 4 in West-Vlaanderen) afgesloten met gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en voor de periode 2007-2011 één met de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel.
Een cultureel-erfgoedconvenant is een contract dat een stad of een regio afsluit met de Vlaamse Gemeenschap om het roerend erfgoed zichtbaarder te maken.
(Johan Vannieuwenhuyse)

VVBAD-memorandum naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni 2010

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie – VVBAD vzw heeft naar aanleiding van de federale verkiezingen een eisenbundel samengesteld en verspreid. Deze is integraal terug te vinden op http://www.vvbad.be/standpunt/memorandum2010 en verkort in het tijdschrift ‘Bibliotheek- & Archiefgids’, jg. 86 (2010) nr. 3, blz. 2-3. Naast vragen inzake e-government, digitalisering, auteursrecht, preservering en conservering wordt specifiek in verband met archieven aangedrongen op uitvoeringsbesluiten bij de ‘wijziging van de archiefwet van 24 juni 1955’, een betere afstemming tussen het Archiefdecreet en de Archiefwet, een betere vertaling naar de archiefcontext van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, de ontwikkeling van een degelijk documenten- en archiefbeheer bij de federale overheidsarchieven en de bescherming van de titel van archivaris.
(Johan Vannieuwenhuyse)

Gewijzigde selectielijst Polders en Wateringen goedgekeurd

In juli 2009 keurde de Algemeen Rijksarchivaris de selectielijst van de subwerkgroep Selectielijst Polders en Wateringen goed. In juni 2010 werd de lijst geactualiseerd. De nieuwe selectielijst werd goedgekeurd op 9 juni 2010 en is te raadplegen op de website van de VVBAD: www.vvbad.be/node/4757.

Aanbevelingen en richtlijnen archiefbeheer online beschikbaar

Voor ambtenaren van overheidsdiensten die op zoek zijn naar aanbevelingen voor hun archiefbeheer heeft het Rijksarchief op zijn website nuttige informatie gebundeld in de rubriek ‘Advies over archiefbeheer’. De ambtenaren vinden er richtlijnen voor het bewaren en selecteren van hun digitale en papieren archieven, adviesbrochures, aanbevelingen en webpagina’s gewijd aan de activiteiten van het Federaal Archivarissen Forum (FAF), het netwerk van documentenbeheerders in dienst van de federale overheid. Zie: http://arch.arch.be/content/view/641/253/lang,nl_BE/.
(Bron: ‘Nieuwsbrief Rijksarchief in België’, (maart 2010) nr. 12)

Onderzoeksproject 'Vlaanderen in beeld'

‘Vlaanderen in beeld’ is een onderzoekproject van de Vlaamse overheid waarbij het Vlaamse audiovisuele materiaal dat tot op heden verborgen zat in archieven, digitaal beschikbaar gesteld wordt aan het publiek via een website.
Er is reeds een voorlopige versie van de website klaar en deze moet geëvalueerd worden zodat de website nadien verbeterd kan worden. Men is nog op zoek naar testgebruikers die als pioniers drie weken lang het ‘Vlaanderen in beeld’-archief verkennen en uittesten. Tijdens deze drie weken wordt van de testgebruikers verwacht dat zij de website meermaals per week bezoeken en filmpjes opzoeken en bekijken. Elke week zullen zij ook enkele korte vraagjes toegestuurd krijgen die ze zo goed mogelijk moeten proberen te beantwoorden. Op die manier kunnen de initiatiefnemers feedback verzamelen over de website.
De test gebeurt volledig online. Na een geslaagde deelname ontvangen de deelnemers een leuk geschenk: bioscooptickets voor een film naar keuze. Men zoekt nog personen van verschillende leeftijdscategorieën, met veel of weinig ervaring in het opzoeken en gebruiken van filmpjes via internet, mensen die digitale televisie gebruiken, enz.
Aan geïnteresseerden wordt gevraagd om dringend hun naam, voornaam en leeftijd te mailen naar
hanne@u-sentric.com. Zij ontvangen dan een kort invulformulier voor verder informatie. Belangrijk is wel dat men tussen 1 en 30 oktober 2010 zeker beschikbaar is om de website meermaals per week te bezoeken en te gebruiken.
Vakantiekolonies aan de Belgische kust

Het project ‘We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust, 1887-1980’ vertelt aan de hand van een boek, een tentoonstelling en een interactieve website de geschiedenis van de vakantiekolonies aan onze kust. Het boek voert je aan de hand van uniek fotomateriaal en getuigenissen van mooie en minder mooie herinneringen mee doorheen de geschiedenis van de vakantiekolonies in al haar aspecten. De tentoonstelling liep van 9 juli tot 5 september in het Caermersklooster in Gent en bracht met kartonnen koffers en stalen bedjes deze geschiedenis opnieuw tot leven. De website (
http://www.vakantiekolonies.be/) geeft een overzicht van alle kolonies aan zee, met naast hun geschiedenis, ook talrijke foto's, video- en geluidsfragmenten. Wie zelf nog herinneringen heeft aan zijn/haar verblijf in een kolonie aan de kust kan deze ook op de website kwijt.
(Bron: ‘Nieuwsbrief Amsab-ISG’, jg. 5 (2010) nr. 7)
Herdenking 'Groote Oorlog' (2014-2018)

De Eerste Wereldoorlog was het eerste internationale conflict op wereldschaal. Miljoenen militairen en burgers vonden hierbij de dood. 100 jaar na de feiten heerst nog steeds de overtuiging dat de gebeurtenissen van ’14-’18 onze maatschappij fundamenteel beïnvloed hebben en dat de slachtoffers van deze gruwelijke oorlog een waardige nagedachtenis verdienen. In de aanloop naar de herdenking van deze speciale verjaardag worden er in Vlaanderen, maar ook internationaal, heel wat initiatieven voorbereid.
Sinds kort heeft het Departement internationaal Vlaanderen een website gelanceerd rond het project ‘Groote Oorlog’ (2014-2018). Hoe herdenkt Vlaanderen de 100ste verjaardag van de Grote Oorlog? Welke projecten en evenementen staan op stapel? Wat zijn de visie en de doelstellingen van de Vlaamse Regering hierover? Wie en wat zijn de centrale projectgroep en het projectsecretariaat? Zie
http://iv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=500.
Expertisecentrum 'Evadoc'

Evadoc is opgericht als archief- en documentatiecentrum voor de kerken, de verschillende levensbeschouwelijke organisaties en personen die behoren tot de protestants-evangelische geloofsgemeenschap.
Als expertisecentrum richt Evadoc zich op de verzameling, ontsluiting en preservatie van protestants-evangelisch erfgoed in Vlaanderen in zijn Belgische en internationale context vanaf de 19de eeuw. Daarnaast wil Evadoc de archiefvormers die behoren tot die geloofsgemeenschap bijstaan met advies en vorming. Via de organisatie van studie- en ontmoetingsdagen wordt aan de beheerders van protestants-evangelisch erfgoed de kans geboden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij Evadoc, om onderling ervaringen uit te wisselen en om vorming te krijgen op het vlak van archief- en bibliotheekzorg.
Voor de realisatie van haar doelstellingen werkt Evadoc intensief samen met Kadoc, dat dankzij financiële middelen van de Vlaamse overheid een deeltijds medewerker aangetrokken heeft voor het protestants-evangelisch erfgoed. Voor meer info:
info@evadoc.be.
(Bron:
http://www.evadoc.be/evadoc.be/ en ‘Evadoc E-nieuwsbrief’, jg. 1 (2010) nr. 1)
Oproep beeldmateriaal, ideeën, suggesties Erfgoeddag 2011

Op 1 mei 2011 staat Erfgoeddag in het teken van ‘Armoe troef’. Deze editie van Erfgoeddag bekijkt hoe ‘armoede’ doorheen de tijd, dwars door alle rangen en standen zich manifesteerde, werd beleefd, aangeklaagd, geregistreerd en bestreden.
De coördinatiecel is op zoek naar ideeën, suggesties, tips, filmpjes, foto’s of ander materiaal dat van pas kan komen in de voorbereidingen van de volgende Erfgoeddag. Foto’s en afbeeldingen van schilderijen, gravures, voorwerpen, … zijn steeds welkom voor gebruik op de website (
http://www.erfgoeddag.be), in powerpointpresentaties, enz. Wie materiaal aanlevert, zal zich beloond weten met visibiliteit op grote schaal!
Meer info of contact:
info@erfgoeddag.be.
(Bron:
http://erfgoeddag.faronet.be/nieuws/oproep-beeldmateriaal-ideeen-suggesties-erfgoeddag-2011)

Nieuw artikel in het Digitaal Archief-initiatie(f)

Het Forum van Afgestudeerden Archivistiek en hedendaags Documentbeheer (FAAD) verenigt de afgestudeerden van de Gespecialiseerde Master in de Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer. Op de FAAD-website biedt de rubriek ‘Digitaal Archiefinitiatie(f)’ de kans aan afgestudeerden van de opleiding om een artikel over een archivistisch onderwerp online te plaatsen. Sinds kort kan men er het artikel van Annelies Somers lezen: ‘Op het goede spoor? Enkele problemen en uitdagingen bij het samenstellen van een archiefgids’.
Deze tekst behandelt de moeilijkheden en keuzes waarmee de samensteller van een archiefgids geconfronteerd kan worden: thematiek, periodisering en vormgeving. De nadruk ligt daarbij op het belang van een goede verhouding tussen wat het publiek van dit type archieftoegang verwacht en wat voor de archivaris wetenschappelijk te verantwoorden is. Zie:
http://www.faad.be/files/diarchi/004.pdf.

PERSBERICHTEN EN PUBLICATIES

F. Boudrez en P. Drossens, Substitutie: magda?, in ‘Bibliotheek- & Archiefgids’, jg. 86 (2010) nr. 3, 24-29.

S. De Caigny, G. Kwanten, A. Nevejans, E. Van Impe (red.), ‘Handleiding architectuurarchieven: verwerven, selectie en beschrijven’, Antwerpen, 2010.

G. De Witte, Cd, dvd en Blu-ray - de optische schijven of discs. Mogelijke schade en schadeoorzaken (3), in ‘Bibliotheek- & Archiefgids’, jg. 86 (2010) nr. 2, 24-25.

G. De Witte, Cd, dvd en Blu-ray - de optische schijven of discs. Tips voor preventieve conservering (4), in ‘Bibliotheek- & Archiefgids’, jg. 86 (2010) nr. 3, 30-31.

L. Galle, Persoonlijke herinneringen, persoonsarchieven en historisch onderzoek. Sessie van de VVBAD tijdens de ‘Dag van de Nieuwste Geschiedenis’. Gent, 24 april 2010, in ‘Bibliotheek- & Archiefgids’, jg. 86 (2010) nr. 3, 39-41.

E. Hokke en T. Laeven (red.), ‘Archivaris: professie, professional, professionaliteit, professionalisering’, Den Haag, 2010, (Stichting Archiefpublicaties. Jaarboek 10).

E. Klijn, Van krant naar content: krantendigitalisering in de praktijk, in ‘Archievenblad’, jg. 114 (2010) nr. 3, 10-11.

G. Leysen, Brabantse Archivarissendag: Privacy of cyber age? Breda, 20 november 2009, in ‘Bibliotheek- & Archiefgids’, jg. 86 (2010) nr. 2, 30-31.

R. Van de Walle (red.), 'BOM. Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen', Leuven, 2010.

Y. van Haagen, ‘Oral history en archieven: een (on)mogelijke combinatie? Een onderzoek naar de relatie tussen oral history en (vijf) archiefinstellingen’, Amsterdam, 2009, (Masterscriptie Archiefwetenschap, Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam). [Downloadbaar op http://dare.uva.nl/scriptie/314292].

B. Vermeeren, Naar een master Erfgoed en informatiewetenschappen? Brussel, 9 februari 2010, in ‘Bibliotheek- & Archiefgids’, jg. 86 (2010) nr. 2, 27-29.

R. Versteyhe, Workshop Toepassen Selectielijst OCMW’s. 23 maart 2010 Provinciehuis Boeverbos, Sint-Andries (Brugge), in ‘Bibliotheek- & Archiefgids’, jg. 86 (2010) nr. 3, 33-35.

‘Zonder jurk niets om te doen opwaaien. Over archiveren, met praktische tips voor schrijvers en verzamelaars’, Antwerpen, 2010.

De Streekkrant, 12.05.2010: ‘Provincie neemt archief cineast Henneman over’.

AGENDA
Tot 14 november 2010 loopt zowel in de Venetiaanse Gaanderijen (Oostende) als in Sincfala. Museum van de Zwinstreek (Knokke-Heist) een tentoonstelling in het kader van ‘125 jaar Kusttram’. In 2010 viert de Kusttram zijn 125ste verjaardag. Deze langste enkelvoudige tramlijn ter wereld lag mee aan de basis van de ontsluiting van de kust. De Kusttram was de motor achter architecturale en sociologische ontwikkelingen en heeft ook vandaag een belangrijke impact op mobiliteit, economie en toerisme. Als ecologisch transportmiddel met een volstrekt eigen design is de Kusttram uitgegroeid tot icoon van de Vlaamse kust. Deze belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het kusttoerisme wordt uitgebreid belicht in de tentoonstelling ‘Tram in Zicht!’ in Oostende. In Sincfala ligt de klemtoon op de uitbouw en de exploitatie van het tramwegennet in Knokke, Heist en de bredere Zwinstreek.
Meer info op:
http://125jaarkusttram.delijn.be/traminzicht.asp.
Op 1 oktober 2010 vindt in Brussel een studienamiddag plaats met als titel ‘Auteursrecht in de digitale wereld’. Meer info op http://www.studipolis.be/nl/opleiding-detail.php?sfund=2&id=89.

De werkgroep Automatisering (VVBAD vzw) organiseert op 19 oktober 2010 een studienamiddag over de impact van digitale beschrijvingssystemen op de klassieke beschrijvingspraktijk. Digitale toegangen verdringen geleidelijk aan de gedrukte inventarissen. Volgens sommigen is de impact van deze digitalisering van die aard dat de klassieke inventaris voorbijgestreefd is. Anderen beweren dan weer dat de klassieke inventaris nog steeds een essentieel instrument is om toegang te verschaffen. Deze studienamiddag zet beide stellingen naast elkaar. Eddy Put (Rijksarchief Leuven en KULeuven) zal de klassieke inventaris verdedigen. Willem Vanneste (FelixArchief Antwerpen en eDAVID) verdedigt de digitale toegang. Marc Nelissen (Archief KULeuven) leidt als moderator de debatten in goede banen. De studienamiddag vindt plaats van 13.30u tot 16.30u in Faro (Zaal B), Priemstraat 51, 1000 Brussel. Meer info op http://www.vvbad.be/node/5572.

Op 1 mei 2011 staat Erfgoeddag in het teken van ‘Armoe troef’. Meer info op http://www.erfgoeddag.be.

CONTACT

Isabelle Verheire
Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen
Gistelse Steenweg 528
8200 Sint-Andries
T 050 40 72 72
F 050 34 90 79
E
isabelle.verheire@west-vlaanderen.be
W www.west-vlaanderen.be/archiefdienst
Wil je je niet langer abonneren op dit e-zine, schrijf je hier uit.

Wil je
meer informatie over de e-zines van de Provincie West-Vlaanderen, surf dan naar
www.west-vlaanderen.be/ezine.